Motie dier­vrien­delijk ganzen­beleid Noord-Brabant


14 november 2014

Motie diervriendelijk ganzenbeleid Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 november 2014;

Overwegende:

  • Dat ganzen van nature bij Nederland horen, bijdragen aan de biodiversiteit en een plek in het landschap verdienen;

Constaterende:

  • Dat de provincie Noord-Brabant een wettelijke taak heeft ten aanzien van faunabeleid;
  • Dat de Ganzen-7 geen overeenstemming heeft bereikt wat betreft het Ganzenakkoord;

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • Te onderzoeken welke alternatieve methoden, anders dan doding, met betrekking tot ganzenbeheer, in aanmerking zouden kunnen komen voor opname in het provinciaal ganzenbeleid;
  • Deze alternatieven voor te leggen aan Provinciale Staten.

En gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel Hagar Roijackers Martijn Kap
Partij voor de Dieren GroenLinks Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, GL, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PvdA, D66, 50+