Motie Geen reclame voor een veilige weg


2 juli 2021

Motie: Geen reclame voor een veilige weg


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 2 juli 2021,

behandelend het Statenvoorstel 41/21 A Rapport Zuidelijke Rekenkamer Verkeersveiligheid provincie Noord-Brabant,


constaterende dat

 • reclame-uitingen langs de weg het rijgedrag van een bestuurder negatief be├»nvloeden;
 • eenieder een zorgplicht heeft om geen activiteiten te ondernemen (waaronder het plaatsen van reclameborden) als daarmee het functioneren van de weg, of de verkeersveiligheid wordt gehinderd;
 • sinds 2012 gemeentes bevoegd gezag zijn wat betreft reclame-uitingen op percelen langs de provinciale weg;
 • in de IOV geen regels zijn opgenomen die reclame-uitingen op percelen langs de provinciale wegen beperken;
 • de provincie grote waarde hecht aan het vergroten van de verkeersveiligheid op de provinciale wegen;

overwegende dat

 • reclame-uitingen langs de provinciale wegen steeds meer toenemen;
 • reclame-uitingen langs provinciale wegen naast verkeersonveiligheid ook zorgen voor verrommeling van het landschap;
 • het beperken van reclame-uitingen langs de provinciale wegen de verkeersveiligheid ten goede komt;
 • de provincie maar beperkt bevoegd gezag heeft over een bepaald deel van het gebied op en rond de provinciale wegen;
 • de provincie hierin samenwerking op moet zoeken met de gemeentes voor de gemeentelijke percelen langs de provinciale wegen;
 • een beleidskader nodig is om in de IOV via instructieregels dan wel via direct werkende regels, regelgeving op te nemen over reclame-uitingen langs de provinciale wegen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • om een beleidskader uit te werken, voor het vergroten van de verkeersveiligheid door het beperken van het aantal reclame-uitingen langs de provinciale wegen;
 • hierbij ook de inzet van de omgevingsverordening te onderzoeken en uit te werken;
 • hierbij tevens de Brabantse gemeentes te betrekken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
Partij voor de Dieren

Willemieke Arts
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Groep Rutjens, SP, PVV, CU-SGP

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, D66, 50+, Groep de Bie