Motie Uitroepen Klimaat­nood­toe­stand


16 juli 2021

Motie: Uitroepen Klimaatnoodtoestand


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 juli 2021;

behandelend het addendum op bestuursakkoord 2020-2023 “Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant”;


constaterende dat

  • het rapport van de IPPC stelt dat binnen enkele decennia de Aarde niet meer geschikt is voor menselijk leven;
  • wereldwijd steeds meer landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;

van mening zijnde dat

  • het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning van ons deel van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de Aarde zo veel als mogelijk te beperken;

vragen Gedeputeerde Staten

  • om namens de Provincie Noord-Brabant de klimaatnoodtoestand uit te roepen;
  • in navolging van bijvoorbeeld Provincie Gelderland een integraal klimaatbeleid op te stellen, waarin o.a. staat beschreven hoeveel CO2-reductie we in Brabant t.o.v. 1990 willen bereiken, welke maatregelen we daarvoor als provincie kunnen en gaan nemen, en daarin een financiële dekking voor te stellen;
  • hiertoe met een eerste voorstel richting PS te komen bij de begroting van 2022;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

PvdA, GL, D66, LB, VVD, CDA, Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PVV, 50+, CU-SGP