Motie Indicator voor schone lucht


1 oktober 2021

Motie: Indicator voor schone lucht


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 oktober 2021;

behandelend Statenvoorstel 54/21 Tweede Bestuursrapportage 2021;


constaterende dat

  • de financiële consequenties van het ‘Addendum op bestuursakkoord 2020-2023’ zijn verwerkt in deze bestuursrapportage, waaronder de toekenning van € 2 miljoen voor Brede welvaart, inclusief Gezondheid;

overwegende dat

  • de toekenning van € 2 miljoen voor Brede welvaart, inclusief Gezondheid, een uitbreiding van het beleid betreft;
  • er een duidelijke oorzakelijke relatie is tussen schone lucht en gezondheid;
  • de centrale doelstelling uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) is dat we streven naar 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen in 2030 ten opzichte van 2016;
  • gemiddeld 40% van de luchtvervuiling in Nederland uit binnenlandse bronnen komt, en 50% gezondheidswinst van 40% luchtvervuiling, 20% van de totale luchtvervuiling betreft, en dat het deel is waar we als provincie grip op moeten hebben;
  • met de Brabantse Uitvoeringsagenda SLA 2021-2030 wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor stikstofdioxide en fijnstof;
  • er nog geen indicator van de verbetering van de luchtkwaliteit is opgenomen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in de uitbreiding van het beleid voor Brede welvaart, inclusief Gezondheid, rekening te houden met het bijhouden van de waarden van stikstofdioxide en fijnstof in Brabant, ter voorbereiding van een kwantitatieve indicator voor verbetering van de luchtkwaliteit;


en gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen