Motie Tijde­lijke natuur in het NNB


1 oktober 2021

Motie: Tijdelijke natuur in het NNB


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 oktober 2021;

behandelend Statenvoorstel 54/21 Tweede Bestuursrapportage 2021;


constaterende dat

 • we achterblijven met het behalen van de doelen voor realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB);
 • een reden hiervoor is, dat er pas tot inrichting wordt overgegaan als alle gronden in een gebied zijn verworven;
 • de aanleg van tijdelijke natuur op verschillende bedrijventerreinen succesvol is gebleken;

overwegende dat

 • het bij tijdelijke natuur gaat om natuur die zich over een beperkt aantal jaar spontaan ontwikkelt op bijvoorbeeld braakliggende bedrijventerreinen die wachten op realisatie van de uiteindelijke bestemming;
 • aangegeven wordt dat dat een succesvolle aanpak is gebleken;
 • het braak laten liggen van nog in te richten natuurgebieden waarna de begroeiing zich spontaan kan ontwikkelen, ook een rol kan spelen in het vergroten van de biodiversiteit in delen van het NNB die nog niet zijn ingericht;
 • door flora en fauna op deze wijze een tijdelijk leefgebied te geven, een kosteneffectieve bijdrage kan worden geleverd aan de versterking van de biodiversiteit enerzijds en natuurbeleving door de burger anderzijds;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • de mogelijkheden te onderzoeken om delen van het NNB aan te wijzen als tijdelijke natuur, zodat de begroeiing zich in die delen spontaan kan ontwikkelen;
 • om te (laten) inventariseren welke gebieden mogelijk in aanmerking komen voor tijdelijke natuur;
 • op basis van die inventarisatie gebieden aan te wijzen waarop tijdelijke natuur zich spontaan kan ontwikkelen;
 • Provinciale Staten hierover te informeren;


en gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen