Motie Inzet op afbouw van mest­be­werking


8 april 2022

Motie: Inzet op afbouw van mestbewerking


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • meerdere gemeentes zich al hebben uitgesproken tegen de komst van mestbewerkingsinstallaties;[1]
  • er sprake is van een autonome krimp van het aantal landbouwdieren, en daarmee van het mestoverschot;
  • er zowel landelijk als provinciaal wordt ingezet op extensivering van de landbouw, zoals de provinciale ambitie van natuurinclusieve landbouw waar grondgebondenheid een essentieel aspect van is, waarmee mest in hogere mate op Brabantse grond afgezet kan worden en dus niet bewerkt hoeft te worden;

overwegende dat

  • in bedrijf zijnde mestverwerkers te kampen hebben met een te lage aanvoer van mest;[2]
  • veehouders hun mest vaak goedkoper kwijt kunnen op de vrije markt, waardoor mestbewerkingsinstallaties niet op volle toeren kunnen draaien, en daardoor de business case niet rond dreigen te krijgen;[3]
  • de netto energieopbrengst van vergisting van mest alleen – het energieverbruik van vervoer en het vergistingsproces meerekenend – nihil is;
  • negatieve effecten op de volksgezondheid, van ziekteverwekkende micro-organismen uit mestverwerkers, nog niet zijn uit te sluiten;[4]

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • het uitvoeringsprogramma Mest te baseren op de autonome afname van het mestoverschot;
  • geen nieuwe mestbewerkingsinstallaties toe te staan en in te zetten op sanering van de bestaande mestbewerkingsinstallaties;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren

50PLUS,
Jan-Frans Brouwers

[1] Onder meer Woensdrecht, Roosendaal, Steenbergen, Bergen op Zoom, Tilburg

[2] https://www.boerderij.nl/mestverwerkers-kampen-met-onvoldoende-aanvoer

[3] https://www.boerderij.nl/sentiment-varkenshouders-brengt-mestverwerking-in-gevaar

[4] https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0140.pdf


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, 50+

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66, CU-SGP