Motie Mest­ver­gisting is green­washing zonder ener­gie­winst


8 april 2022

Motie: Mestvergisting is greenwashing zonder energiewinst


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • de energietransitie ook betrekking heeft op de landbouwsector;
  • mestvergisting nog al eens als ‘duurzame’ energiebron wordt gepresenteerd;
  • de Tweede Kamer mestvergisting heeft uitgesloten van de SDE++-subsidiepot, en de kringloopvisie voor de landbouw hierop wordt aangepast;[1]

overwegende dat

  • de landelijke politiek erkent dat mestvergisting niet duurzaam is, en daardoor geen duurzaamheidssubsidie verdient en niet in duurzame landbouw thuishoort;
  • er geen wetenschappelijke onderbouwing lijkt te zijn voor de netto energieleverende potentie van mestvergisting, en het er naar uitziet dat het vergisten van mest netto geen energie levert;
  • mestvergisting enkel een middel is om het mestoverschot te greenwashen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in uitvoeringsprogramma Landbouw en Voedsel en het uitvoeringsprogramma Mest geen prioriteit te geven aan mestvergisting, en hier geen actief beleid op te ontwikkelen;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren

50PLUS,
Jan-Frans Brouwers

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z16251&did=2021D34987 & https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z20314&did=2021D43448


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, SP, PVV, 50+

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, D66, CU-SGP

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Landbouwgif; Noem het beestje bij de naam

Lees verder

Motie Inzet op afbouw van mestbewerking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer