Motie Maak de pacht­gronden langdurig aantrek­kelijk


5 november 2021

Motie: Maak de pachtgronden langdurig aantrekkelijk


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 5 november 2021;

behandelend het Statenvoorstel 55/21 Begroting 2022 Provincie Noord-Brabant;


constaterende dat

  • een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor uitfasering van het gebruik van pesticiden;[1]
  • het Groen Ontwikkelfonds Brabant bereid is een lagere pachtprijs voor gronden te accepteren en zo grondgebruik te stimuleren waarop minder gewasbeschermingsmiddelen zoals glyfosaat worden gebruikt;[2]
  • op 11 november 2021 de Centrale Grondkamer uitspraak doet over het wel of niet toestaan van het glyfosaatverbod in meerjarige pachtcontracten;[3]

overwegende dat

  • één van de doelstellingen van het Brabants Beleidskader Landbouw en Voedsel is: een vitale landbouwbodem zodat de natuurlijke bodemvruchtbaarheid wordt benut, het gebruik van chemische middelen tot een minimum wordt beperkt en de bodem weer in staat is neerslag te bergen en te laten infiltreren naar het grondwater;
  • we via dit beleidskader een steentje kunnen bijdragen aan de vermindering van het gebruik van pesticiden;
  • het Groen Ontwikkelfonds Brabant het gebruik van glyfosaat probeert te verbieden in meerjarige pachtcontracten;[4]

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • indien de Centrale Grondkamer besluit dat aanvullende voorwaarden niet mogelijk zijn, om de provinciale pachtgronden financieel aantrekkelijker te maken voor grondgebruikers die vrijwillig op meerjarige basis zonder pesticiden (willen) werken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


[1] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-vestering-over-een-plan-en-tussendoelen-voor-de-uitfasering-van-het-gebruik-van-pesticiden

[2] https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/onbegrijpelijk

[3] https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/geen-oranje-akkers

[4] https://www.bd.nl/brabant/brabant-strijdt-tegen-oranje-akkers-door-landbouwgif-glyfosaat~a9965e4f/#:~:text=De%20grootgrondbezitter%20wil%20het%20gebruik,moet%20dat%20binnenkort%20mogelijk%20maken


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Houd kosten wegenonderhoud binnen de lijnen

Lees verder

Motie Zet het natuurnetwerk spontaan in bloei

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer