Motie Houd kosten wegen­on­derhoud binnen de lijnen


5 november 2021

Motie: Houd kosten wegenonderhoud binnen de lijnen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 5 november 2021;

behandelend het Statenvoorstel 55/21 Begroting 2022 Provincie Noord-Brabant;

constaterende dat

  • voor 2022 en 2023 de onderhoudskosten van de provinciale infrastructuur vanwege indexatie € 3,4 miljoen per jaar oplopen;
  • er door verdere uitbreiding van de provinciale infrastructuur, naar verwachting, jaarlijks nog eens € 10 miljoen extra onderhoudskosten bij komen;
  • de financiële ruimte van de provincie terugloopt;
  • er € 127 miljoen in de reserve Verkeer & vervoer zit;[1]
  • de extra onderhoudskosten nu uit de vrije begrotingsruimte worden gedekt;

overwegende dat

  • het aanwenden van de vrije begrotingsruimte hiervoor geen duurzame dekking is;
  • een duurzame dekking kan worden verkregen door inkomsten te verhogen, het aanspreken van de reserve Verkeer & vervoer en/of ambities voor het N-wegennetwerk te verlagen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om een voorstel te doen voor duurzame dekking van de onderhoudskosten van de provinciale infrastructuur;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

[1] Zie beantwoording technische vragen Burap II-2021


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, 50+, CU-SGP

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66