Motie Natuur heeft lang genoeg gewacht


5 november 2021

Motie: Natuur heeft lang genoeg gewacht


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 5 november 2021;

behandelend het Statenvoorstel 55/21 Begroting 2022 Provincie Noord-Brabant;


constaterende dat

  • de provincie Noord-Brabant achterloopt met het behalen van de doelstellingen wat betreft NNB;
  • de achterstand met name te wijten is aan het niet succesvol verwerven van gronden;

overwegende dat

  • de geplande versnelling en cumulatie van ingerichte hectaren, met name door de trage processen in gebiedsverwerving binnen het NNB, niet realistisch is;
  • de gedeputeerde natuur voornemens is om samen met het GOB te kijken naar nieuwe manieren om nieuwe gebieden aan te kopen;
  • met de instrumenten onteigening en minnelijke schikking, de planning voor het NNB tot 2027 realistischer is;
  • bij die realistische planning ook een realistisch budget hoort;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om in de gesprekken met het GOB, de instrumenten onteigening en minnelijke schikking te verkennen;
  • in IPO-verband, het Rijk te verzoeken om de kosten voor onteigening en minnelijke schikking te dekken;


en gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Dierendag is Faunadag

Lees verder

Motie Houd kosten wegenonderhoud binnen de lijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer