Motie Ruimte voor ruimte bij knel­punten regeling


22 maart 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 maart 2013, kennis genomen hebbende van Statenvoorstel 16/138 inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020,

Overwegende;

 • Dat de regelingen BIV en VIV niet verder worden voortgezet in de huidige vorm;
 • Dat er derhalve naar alternatieven wordt gezocht voor deze regelingen;
 • Dat de voorgestelde regeling kan worden ingezet voor reductie van de veestapel;

Verzoeken Gedeputeerde Staten;

 • een regeling ’ruimte voor ruimte bij knelpunten' uit te werken, waarbij het uitgangspunt van de 'ruimte voor ruimte bij knelpunten regeling‘ is dat:
  a. om in aanmerking te komen voor de regeling ruimte voor ruimte dient te worden aangetoond dat minimaal een gezamenlijke oppervlakte van 1.000 m2 aan agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt;
  b. in geval van een volledige beëindiging van alle agrarische activiteiten op de slooplocatie, de omzetting van de oude bestemming die agrarisch gebruik van het perceel mogelijk maakt, naar een andere bij de omgeving passende bestemming;
  c. de productie van dierlijke meststoffen feitelijk wordt beëindigd;
  d. de milieuvergunning die betrekking heeft op de activiteiten van de intensieve veehouderij wordt ingetrokken;
  e. de rechten voor de intensieve veehouderij die voor de intensieve veehouderij zijn geregistreerd zijn doorgehaald.
  f. de bovenstaande vergunningen en rechten niet terugkeren om elders te worden gebruikt maar worden vernietigd.


En gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Paul Smeulders
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

VVD, SP, PvdA, GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

CDA, PVV, D66