Motie Infor­matie mest­ver­gisters


22 maart 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 maart 2013.

Kennis genomen hebbende van Statenvoorstel 16/13A inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020.


Overwegende

 • Dat in Statenvoorstel 67/12A de wens is uitgesproken tot de bouw van acht mestvergisters;
 • Dat het sluiten van (nutriënten) kringlopen een belangrijk onderdeel moet zijn bij de gedachte over duurzaamheid;
 • Dat het gebruik van mestvergisters ook toevoegingen nodig maakt van koolstofhoudende stoffen zoals compost en/of voor voeding geschikte producten zoals maïs;
 • Dat voor mestverwerking extra verkeersbewegingen nodig zijn voor aanvoer en afvoer van mest en digestaat;
 • Dat mede door bovenstaande factoren de duurzaamheid van het gebruik van mestvergisters in twijfel kan worden getrokken;
 • Dat de provincie, verwijzend naar Statenvoorstel 67/12A Fondsvoorstellen 2e tranche investeringsagenda, voornemens is om biovergistingslocaties te voorzien van cofinanciering (subsidies);
 • Dat mede door bovenstaande factoren het financieel, energetisch en duurzaamheidrendement lager kan liggen dan bij andere maatregelen uit het energiefonds, zie 67/12A;
 • Dat de subsidie uit het energiefonds bedoeld voor de bouw van mestvergisters aan betere technieken zou kunnen worden besteed met een hoger energetisch rendement, zoals zonnepanelen;

Constaterende

 • Dat Gedeputeerde Staten op 16 november 2012 hebben uitgesproken ons voor de bespreking van de voorjaarsnota te informeren over de mate van duurzaamheid van het gebruik van mestvergisters en over de stand van zaken van alternatieve, meer duurzame technieken en initiatieven in Noord-Brabant;
 • Dat uit een rapport van Waterschap Aa en Maas van 19 december 2012 blijkt dat er antibiotica en resistente bacteriën in het effluent van mestvergisters aanwezig kunnen zijn;
 • Dat dit bij Waterschap Aa en Maas tot zorgen leidt over de effecten hiervan op volksgezondheid en milieu;[1]
 • Dat er geen duidelijkheid is betreffende de feitelijke duurzaamheid en mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van mestvergisters;
 • Dat er geen weloverwogen besluit ten aanzien van mestvergisters kan worden genomen zonder uitgebreide informatie over bovenstaande onderwerpen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

 • Binnen 6 maanden de commissie TSP te voorzien van een gegroepeerd aantal onafhankelijk onderzoek(en) over mestvergisting; die de onderwerpen volksgezondheid, milieugerichte Levenscyclus Analyse (LCA), leefbaarheid (verkeer) en subsidies expliciet behandelen,"


En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren
Marco van der Wel


[1] Beleidsregels voor effluentlozingen van mestverwerkingsinstallaties op oppervlaktewater ten aanzien van antibiotica en resistente bacteriën.


Status

Aangenomen

Voor

VVD, SP, GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

CDA, PVV, PvdA, D66