Coop­e­ratie Cobemi wil scha­de­ver­goeding vanwege mest­ver­gister


28 februari 2012

Tijdens het vragenuurtje van de Statenvergadering van 2 maart stelde de Partij voor de Dieren vragen.

Naar aanleiding van berichtgeving uit de gelderlander hebben wij begrepen dat een tweede mestvergister op de locatie Molenveld te Wanroij niet doorgaat.
In het artikel staat te lezen dat de initiatiefnemers zelf hebben afgezien van de bouw van een mestvergister. Verder staat in het artikel te lezen dat de initiatiefnemers, een cooperatie van 32 boeren, voornemens is om een schadevergoeding te eisen van de provincie omdat de provincie in gebreke is gebleven door op deze locatie een mestvergister te plannen. Voor de omwonenden van de 1e mestvergister, die van Cleanergy, was al vanaf het begin duidelijk dat een 2e mestvergister meer stankoverlast zou betekenen en dat de locatie niet geschikt is.

Graag willen we de gedeputeerde de volgende vragen stellen.

1) Is de provincie voornemens om de inititiefnemers een schadevergoeding toe te kennen? Zo ja, op welke grond?
2) Wie van de betrokkenen, provincie, gemeente of Cobemi is initiatiefnemer geweest van het aanwijzen van de locatie Molenveld te Wanroij voor mestvergisters? Hoe is de locatieselectie tot stand gekomen?
3) Is de Gedeputeerde met ons van mening dat de locatie Molenveld te Wanroij in het geheel niet geschikt is voor mestvergisters, gezien de overlast die omwonenden ervan ondervonden en ondervinden?
4) Vindt de Gedeputeerde dat de houding van de cooperatie Cobemi past in het concept van vertrouwen tussen boeren, burgers en overheden dat de provincie wil nastreven? Zo ja, hoe ziet de Gedeputeerde dat?

Artikel in de gelderlander, zie link

De antwoorden zoals gegeven door de Gedeputeerde kunnen alsvolgt worden samengevat.

1) de partijen zijn in onderhandeling, over de hoogte van het bedrag kan hij niets zeggen.
2) Cobemi heeft de locatie aangewezen en de vergunningen aangevraagd.
3) Ja, de gedeputeerde vind de locatie geschikt voor mestvergisters.
4) Het is niet aan de provincie om de houding van Cobemi te beoordelen, het is het streven van de provincie.

Verder deelde de gedeputeerde mee dat de reden dat de bouw van Cobemi niet doorgaat volgens GS te maken heeft met de markt die veranderd is, maar ook omdat er veel bezwaren door omwonenden zijn geuit over de te bouwen vergister. Ook vertelde de gedeputeerde dat omdat de milieuvergunning van cobemi is vernietigd, de provincie een schadevergoeding moet betalen. In ieder geval is de milieuvergunning van Cobemi vernietigd door de rechter.

Partij voor de Dieren-fractieleider Marco van der Wel vindt het een goede zaak dat de mestvergister er niet komt. "Maar het is niet goed dat de provincie daar voor een schadevergoeding moet betalen. Gemeenschapsgeld wordt verspild, terwijl we weten dat mestvergisting niets bijdraagt aan de oplossing van het te veel aan mest en dieren in Brabant."

Wij zijn tegen: