Omge­vings­di­aloog is te vrij­blijvend


2 juni 2015

De Partij voor de Dieren-fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de verplichte omgevingsdialoog die veehouders met omwonenden moeten voeren om te mogen uitbreiden of vestigen. De omgevingsdialoog is verplicht gesteld om het draagvlak van de steeds verder uitbreidende vee-industrie te vergroten, maar uit antwoorden op eerdere vragen van de partij blijkt dat de provincie zo goed als geen eisen stelt aan de omgevingsdialoog. De partij is bang dat de inspraakmogelijkheid van omwonenden hiermee ernstig beperkt is.

De partij heeft vanuit verschillende gemeenten berichten ontvangen over omgevingsdialogen die bij wijze van spreken niet meer inhielden dan een rondje door de stal en een kopje koffie. Fractievoorzitter Marco van der Wel is dan ook bang dat omwonenden hierdoor gauw voor voldongen feiten komen te staan: “het is erg kortzichtig om te denken dat het draagvlak voor uitbreidingen van de vee-industrie groeit als veehouders zelf mogen kiezen wie ze wanneer uitnodigen voor een dialoog waarvan niet duidelijk is wat de eisen zijn. Wij zijn geen voorstander van meer regels, maar als je ze hebt moeten ze wel eenduidig en duidelijk zijn.”

In antwoord op eerdere vragen over de omgevingsvisie antwoorde de provincie dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de omgevingsdialoog geheel bij de ondernemer ligt. De gemeente zou daarbij moeten bepalen of er een goede dialoog is gevoerd. De partij wil weten of de omgevingsdialoog de gangbare inspraakprocedure bij de gemeente vervangt en of daardoor geen formeel bezwaar meer kan worden gemaakt bij de gemeente. Ook wil de partij weten of gemeenten verschillende eisen stellen aan een ‘goede dialoog’ en of hiermee sprake is van rechtsongelijkheid tussen burgers in verschillende gemeenten.