Provin­ciale Staten tegen betere aanpak verdroging


18 december 2015

‘s-Hertogenbosch, 18 december 2015 – Een motie van de Partij voor de Dieren voor meer aandacht voor verdrogingsgevoelige natuurgebieden, heeft geen meerderheid behaald. Door het tegenstemmen van VVD, CDA, PVV en D66 wordt het herstel van verdroogde gebieden voor de komende vijf jaar bemoeilijkt. Het gevolg hiervan is dat verdere verdroging van de Brabantse natuur de komende 5 jaar niet kan worden voorkomen. Hierdoor komt de Brabantse biodiversiteit verder in gevaar.

De motie was bedoeld om de natuur beter te beschermen tegen grondwateronttrekkingen. In het huidige provinciaal beleid (Provinciaal Milieu en Water Plan) wordt nu niet meer gedaan dan het absolute wettelijke minimum om beschermde natuur (Natura 2000-gebieden) te beschermen.

De Partij voor de Dieren vroeg in de motie om de adviezen van de commissie MER (milieueffect rapportage) over te nemen in het nieuwe beleid, waardoor bij de onttrekking van grondwaterwinningen beter gekeken wordt naar de effecten van het totaal van alle onttrekkingen op de verdroging in het hele natuurgebied.

Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel: “Door tegen de motie te stemmen wordt het eerdere advies van de commissie MER in het Brabantse grondwaterbeleid genegeerd. Hiermee geven partijen aan dat zij commerciële grondwaterwinning belangrijker vinden dan de natuur.”

De Partij voor de Dieren diende de motie in samen met SP, PvdA, GroenLinks en Lokaal Brabant. De motie werd gesteund door ChristenUnie/SGP en 50plus. Tegen waren D66, VVD, CDA en de PVV.