Provin­ciale Staten willen nog geen afscheid nemen van mest­fa­brieken


Ondanks duide­lijke trend naar minder mest blijven coali­tie­par­tijen voorlopig op het oude spoor

20 september 2021

Gedeputeerde Staten (GS) werkt aan een provinciebreed plan voor mestbewerkingslocaties in Brabant. Wij willen eerst een fundamentele discussie over de wenselijkheid van nog meer mestfabrieken. Het twee jaar geleden al aangevraagde debat hierover vond vrijdag 17 september eindelijk plaats. Ondanks de duidelijke signalen dat de vraag naar mestbewerkers slinkt vinden de coalitiepartijen – VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA – het nog “te vroeg” om het roer om te gooien.

Gedeputeerde Lemkes (CDA) heeft de publicatie van het zogeheten Plan-MER Mestbewerking, waarin ‘geschikte’ locaties voor grootschalige mestbewerkingsinstallaties worden aangewezen, al meermaals uitgesteld. Terwijl de sector aangeeft dat de aanvoer van mest bij de mestfabrieken nu al te laag is om rendabel te kunnen draaien, geeft Lemkes in de media aan dat mestfabrieken sowieso in het landbouwsysteem thuishoren.

Met de sanering van stankoverlast veroorzakende veehouderijen en het stikstofbeleid van het Rijk zijn de eerste stappen naar een krimp van het aantal landbouwdieren al gezet. Minder te verwerken mest is daarvan een van de logische gevolgen. In het debat erkenden woordvoerders van o.a. VVD, GroenLinks en PvdA dat er een omslag gaande is, waardoor in de toekomst waarschijnlijk minder of geen mestfabrieken meer nodig zijn, maar toch willen ze het pro-mestfabriekenplan van GS afwachten.

Wat ons betreft verspillen we daarmee moeite en tijd. Meer dan ooit is nu duidelijk dat we juist af moeten van de industriële mestbewerkers, en hun niet te onderschatten overlast op de omgeving. Bovendien: de realisatie van mestfabrieken wacht niet. Er kunnen nog steeds vergunningen worden verleend en nog steeds worden vele miljoenen euro’s groene subsidie verspild aan bruine stroom.

Later dit jaar komen GS met een nieuw landbouwbeleid, waar mestbeleid deel van uit gaat maken. Natuurlijk gaan wij daar inzetten op verdere opvoering van de krimp van het aantal landbouwdieren in Brabant. Want minder dieren zorgen voor minder mest. Met de omslag naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel zijn we van het mestoverschot, en alle problematiek die dat met zich meebrengt, af.


Het debat is hier terug te kijken!