Provincie maakt klimaat­effect van eigen beleid inzich­telijk


Aange­nomen motie van Partij voor de Dieren per 1 januari 2020 in werking

21 november 2019

Welke klimaateffecten hebben de beleidsvoorstellen waar Provinciale Staten over besluiten? Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren wordt dat vanaf 2020 duidelijk. Elk beleidsvoorstel krijgt dan een zogeheten klimaatparagraaf, die duidelijk maakt tot hoeveel meer of hoeveel minder CO2-uitstoot het voorgestelde provinciale beleid leidt.

Statenlid Marco van der Wel heeft goede hoop dat de klimaatparagraaf tot effectiever provinciaal beleid en tot forse CO2-reductie gaat leiden: “Om de CO2-uitstoot te verlagen investeert de provincie bijvoorbeeld wel in elektrisch rijden, maar ondertussen zien we dat de CO2-uitstoot van het wegverkeer nog steeds groeit. Dat komt omdat de provincie ook letterlijk jaar na jaar ruim baan geeft aan de automobilist. Nu kunnen we die plannen voor meer asfalt en meer auto’s op de weg ook direct gaan toetsen op de klimaatimpact daarvan. Het wordt daardoor duidelijker dat we ook echt voor alternatieven moeten kiezen; zoals voor meer OV en betere fietsverbindingen, maar ook meer thuiswerken en meer werkgelegenheid dicht bij huis.”

De klimaatparagraaf geeft ook het noodzakelijke extra inzicht in beleidsvoorstellen over onderwerpen als landbouw, natuur, economie en energie. Van der Wel: “De klimaatcrisis vraagt ons om op alle beleidsonderwerpen doeltreffende maatregelen te nemen. De minimale CO2-reductie die we tot nu toe in Brabant hebben bereikt, wordt teniet gedaan door de groei van de industrie, de logistiek en de bouw van tienduizenden woningen. Op al die beleidsterreinen zet de provincie in op economische groei. Als we zo door gaan, gaan we de gestelde doelen voor reductie van broeikasgassen zeker niet halen. De klimaatparagraaf gaat ons helpen om dat inzichtelijk te krijgen, en om alleen nog maar klimaatverantwoordelijk beleid te maken.”