Dieren in het wild


In ons land wordt de leefruimte van in het wild levende dieren steeds verder ingeperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Manieren om dieren op een diervriendelijke manier te weren uit bepaalde gebieden worden niet of nauwelijks toegepast. Ruimte voor onderzoek naar en inzet van preventieve middelen is er ook nauwelijks. Dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, praktisch altijd worden ze gedood. Ondanks deze intensieve bestrijding lukt het niet om de aantallen dieren blijvend te laten dalen. De jacht op ganzen, vossen, muskusratten, reeën, wilde zwijnen en vele andere dieren moet stoppen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie meer preventieve maatregelen moet nemen om landbouwschade door dieren, verkeersongelukken met dieren en aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Het huidige beleid is niet effectief. Er worden enorme bedragen uitgegeven aan zinloze en wrede bestrijding van in het wild levende dieren. Dat geld kan beter worden ingezet voor preventief beleid dat wél effectief is. Wij pleiten voor een systeem waarbij de inrichting van landbouwgrond zo nodig dieren buiten houdt, in plaats van dieren af te schieten. De provincie moet dieren een goede leefomgeving bieden. Daarbij moet de intrinsieke waarde van het dier het uitgangspunt zijn.

 • Ganzen

  Het provinciale ganzenbeleid is vooral gericht op het voorkomen van landbouwschade, maar is rigoureus, dieronvriendelijk en ineffectief. De provincie heeft ontheffingen verleend voor massaal afschot van ganzen, ondanks dat de cijfers de effectiviteit hiervan niet onderbouwen.

  De Partij voor de Dieren pleit voor inzet van diervriendelijke, preventieve maatregelen om schade door ganzen te voorkomen. Daarbij krijgen ganzen de ruimte die ze in Brabant verdienen.

  Meer informatie
 • Jacht en afschot

  Ganzen, wilde zwijnen, katten, konijnen en vele andere dieren zijn hun leven niet zeker in Brabant. Onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer worden ze op grote schaal de dood ingejaagd.

  De Partij voor de Dieren wil hier een einde aan maken. Wij vinden dat de provincie zich hard moet maken voor overlastpreventie.

  Meer informatie
 • Opvang wilde dieren

  Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. De opvang van gewonde dieren is een maatschappelijke taak. In de praktijk laat de overheid het echter geregeld afweten. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren goed organiseert en ondersteunt. Beschikbaarheid van dierenambulances, opvangcentra en dierenartsen moet gegarandeerd zijn.

  Door middel van de Subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant (2013-2017) is een aantal dierenopvangcentra in Brabant geprofessionaliseerd. Het is belangrijk dat er een consistente bijdrage komt vanuit de provincie Noord-Brabant voor de continuering van goed georganiseerde, vakbekwame zorg voor gewonde of anders noodlijdende dieren in het wild.

  Meer informatie
 • Wilde zwijnen

  Wilde zwijnen horen in Brabant thuis. Deze dieren leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit van de natuur, maar toch geldt in Brabant de zogeheten 'nulstand': er mag geen enkel wild zwijn in Brabant zijn. Dit beleid uit zich in een steeds intensievere klopjacht op wilde zwijnen, ingegeven door economische belangen van de landbouwsector.

  De Partij voor de Dieren pleit voor inzet van diervriendelijke, preventieve maatregelen om schade en verkeersonveilige situaties door wilde zwijnen te voorkomen. Bovendien wil de Partij voor de Dieren leefgebieden aanwijzen voor wilde zwijnen en ander wild.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws