Aanvul­lende vragen over plan rondom complex ‘EDGE’ in Eindhoven


Indiendatum: 2 jul. 2021

Geacht college,

Op 23 juni heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de komst van woon- en werkcomplex EDGE Eindhoven. Een buurtbewoner van het plangebied EDGE Eindhoven heeft recent videobeelden vastgelegd van een bever met jongen aan de Stationsweg langs de Dommel. De beelden zijn vastgelegd op 1 juli 2021, ter plaatse van de voorgenomen versmalling van de EVZ aldaar. De bijlage met de videobeelden is separaat bijgevoegd. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende aanvullende vragen.

1. Hoe kan het dat GS en de gemeente Eindhoven niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van bevers met jongen precies op deze plaats?

2. Gaan GS nu zelf een gedegen onderzoek laten doen naar de aanwezige natuurwaarden op de locatie, en met name de aanwezigheid van de beschermde diersoort de bever erkennen? Zo nee, waarom niet?

3. Gaan GS met onmiddellijke ingang het besluit tot het versmallen van de EVZ ter plaatse terugdraaien? Zo nee waarom niet?

4. Gaan GS in overleg met de gemeente Eindhoven om het leefgebied van de bever op de locatie te beschermen? Zo nee, waarom niet?

5. Kunnen GS op korte termijn verslag uitbrengen aan PS over de gang van zaken die heeft geleid tot het omstreden besluit tot het versmallen van de EVZ op de locatie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 2 jul. 2021
Antwoorddatum: 20 jul. 2021

Op 23 juni heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de komst van woon- en werkcomplex EDGE Eindhoven. Een buurtbewoner van het plangebied EDGE Eindhoven heeft recent videobeelden vastgelegd van een bever met jongen aan de Stationsweg langs de Dommel. De beelden zijn vastgelegd op 1 juli 2021, ter plaatse van de voorgenomen versmalling van de EVZ aldaar. De bijlage met de videobeelden is separaat bijgevoegd. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende aanvullende vragen.

1. Hoe kan het dat GS en de gemeente Eindhoven niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van bevers met jongen precies op deze plaats?

Antwoord:
De aanwezigheid van bevers op deze plek is bekend sinds november 2020. Silvavir ecologisch advies heeft in december 2020 een ecologische veldinventarisatie uitgevoerd in opdracht van gemeente Eindhoven, in verband met de mogelijke aanwezigheid van bevers.


2. Gaan GS nu zelf een gedegen onderzoek laten doen naar de aanwezige natuurwaarden op de locatie, en met name de aanwezigheid van de beschermde diersoort de bever erkennen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, in opdracht van gemeente Eindhoven heeft Silvavir gedegen onderzoek gedaan naar de bever. Er is geen aanleiding om vervolgonderzoek naar de bever te doen.


3. Gaan GS met onmiddellijke ingang het besluit tot het versmallen van de EVZ ter plaatse terugdraaien? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Nee, de huidige ingerichte EVZ wordt niet versmald. Zie antwoord bij vraag 2 schriftelijke vragen van dd 23 juni 2021.


4. Gaan GS in overleg met de gemeente Eindhoven om het leefgebied van de bever op de locatie te beschermen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, met de beoogde plannen en werkzaamheden worden geen verbodsbepalingen in de WNB ter bescherming van de bever overtreden. Er is geen ontheffing nodig. Wel is de zorgplicht ten allen tijde van toepassing.


5. Kunnen GS op korte termijn verslag uitbrengen aan PS over de gang van zaken die heeft geleid tot het omstreden besluit tot het versmallen van de EVZ op de locatie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Voor de ontwikkeling is de gebruikelijke procedure doorlopen. De gemeente Eindhoven heeft een bestemmingsplan in procedure gebracht. In het kader van deze procedure heeft gemeente Eindhoven, conform artikel 6.2 IOV, verzocht om de grens van de werkingsgebied NNB-EVZ en Regionale waterberging te wijzigen. De bevoegdheid voor het wijzigen van grenzen voor werkingsgebieden is op basis van artikel 5.3 IOV aan GS toegekend.
Voorafgaand aan het opstarten van de bestemmingsplanprocedure heeft de gemeente Eindhoven overleg gevoerd met de provincie. Deze overleggen vonden plaats in 2019. Reeds toen werd duidelijk dat de EVZ de status ‘ingericht’ heeft en als zodanig was opgenomen in het Natuurbeheerplan.
Een voorontwerp bestemmingsplan, inclusief het voornemen om een verzoek tot wijziging van de grens van werkingsgebieden te doen, is bij de provincie aangemeld op 11 maart 2020. Zoals te doen gebruikelijk is hierop schriftelijk een vooroverlegreactie gegeven middels een brief d.d. 15 april 2020.
In de brief is wederom onderkend dat de EVZ ter plaatse van het plangebied reeds is gerealiseerd en de gerealiseerde onderdelen niet samenvallen met het plangebied. Desalniettemin is gemeente Eindhoven erop geattendeerd concreter in te gaan op de mitigerende maatregelen. Tevens is aanbevolen om bij de verdere planuitwerking zo veel mogelijk rekening te houden met de EVZ en om te kijken naar mogelijkheden voor versterking van de natuurwaarden.
Een ontwerp bestemmingsplan, inclusief het voornemen tot herbegrenzing, heeft ter inzage gelegen van 4 maart 2021 t/m 14 april 2021. Er is geen provinciale zienswijze ingediend. Op 5 mei 2021 is het verzoek om herbegrenzing ingediend en op 15 juni heeft GS besloten tot wijziging van de begrenzing van de werkingsgebieden. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 22 juni vastgesteld.