Tech­nische vragen n.a.v. thema­bij­een­komst Omge­vings­ver­or­dening


Indiendatum: 13 dec. 2021

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de themabijeenkomst Omgevingsverordening van 10 december de volgende vragen.

1. De landelijke regels met betrekking tot mitigatie en monitoring zijn nog niet vastgesteld. Betekent dit, dat de regels zoals nu in de Omgevingsverordening zijn vastgelegd, nog niet gelden tot vaststelling van de landelijke regels?

2. Indien ja, aan welke regels met betrekking tot mitigatie en monitoring moet de initiatiefnemer zich nu houden bij een windenergieproject?

3. Zal de 1%-norm[1] worden toegepast bij recente windenergieprojecten, bij toekomstige windenergieprojecten?


[1] De norm houdt in dat de sterfte die een ontwikkeling veroorzaakt niet meer mag zijn dan 1% van de natuurlijke, jaarlijkse sterfte van de ecologisch relevante populatie.