Tech­nische vragen over aanpak bevers door water­schap Rivie­renland


Indiendatum: mei 2020

Waterschap Rivierenland heeft een protocol opgesteld waarbij het mogelijk wordt om de beschermde diersoort te doden bij acuut gevaar. Het doden van bevers is niet toegestaan op basis van het provinciale beleid (Nota Faunabeheer en Beleidsregel natuurbescherming) en hiervoor wordt dan ook geen ontheffing verleend. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Op welk beleid van de provincie Noord-Brabant baseert waterschap Rivierenland zich in de uitspraak dat er een ontheffing kan worden verkregen om bevers te doden?

2. Kunt u ons voorzien van het door waterschap Rivierenland voorgestelde beverprotocol, waarin staat dat de bever als ultimum remedium mag worden gedood?

3. Is het de bedoeling dat het waterschap alle in het nieuwe beverprotocol opgenomen maatregelen zonder voorafgaande toestemming of ontheffing mag uitvoeren? Zo nee, vanaf welke stap op de escalatieladder is voorafgaande ontheffing benodigd? Is in het protocol opgenomen bij welke situaties de betreffende stap op de escalatieladder gerechtvaardigd is?

4. Vindt er een toetsing plaats op de noodzaak en correcte uitvoering van de preventieve maatregelen die kunnen worden genomen om bevers uit een gebied te weren? Zo ja, door wie?

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 3 jun. 2020

Waterschap Rivierenland heeft een protocol opgesteld waarbij het mogelijk wordt om de beschermde diersoort te doden bij acuut gevaar. Het doden van bevers is niet toegestaan op basis van het provinciale beleid (Nota Faunabeheer en Beleidsregel natuurbescherming) en hiervoor wordt dan ook geen ontheffing verleend. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Op welk beleid van de provincie Noord-Brabant baseert waterschap Rivierenland zich in de uitspraak dat er een ontheffing kan worden verkregen om bevers te doden?

Antwoord:
Het waterschap Rivierenland ligt binnen meerdere provincies, met ieder eigen beleid. Binnen provincie Noord-Brabant, is het doden van bevers is niet toegestaan op basis van het provinciale beleid (Nota Faunabeheer en Beleidsregel natuurbescherming) en hiervoor wordt dan ook geen ontheffing verleend. Hiervoor zou eerst een beleidswijziging nodig zijn. Ook het Faunabeheerplan zou hierop aangepast moeten worden (met goedkeuring door GS).


2. Kunt u ons voorzien van het door waterschap Rivierenland voorgestelde beverprotocol, waarin staat dat de bever als ultimum remedium mag worden gedood?

Antwoord:
Het beverprotocol is beschikbaar op de website van het waterschap, waarbij wordt toegelicht dat deze is opgesteld voor de provincies Gelderland en Zuid-Holland.

3. Is het de bedoeling dat het waterschap alle in het nieuwe beverprotocol opgenomen maatregelen zonder voorafgaande toestemming of ontheffing mag uitvoeren? Zo nee, vanaf welke stap op de escalatieladder is voorafgaande ontheffing benodigd? Is in het protocol opgenomen bij welke situaties de betreffende stap op de escalatieladder gerechtvaardigd is?

Antwoord:
Nee, binnen Noord-Brabant is het doden verboden en geldt het beverprotocol zoals dat als bijlage bij het door GS goedgekeurde Faunabeheerplan is gevoegd (zie ook antwoord op vraag 1).


4. Vindt er een toetsing plaats op de noodzaak en correcte uitvoering van de preventieve maatregelen die kunnen worden genomen om bevers uit een gebied te weren? Zo ja, door wie?

Antwoord:
Waterschappen kunnen in het belang van de openbare veiligheid, ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen of ter bescherming van flora en fauna binnen Brabant gebruik maken van de ontheffing op voorhand voor de bever. Hierbij wordt een machtiging bij de FBE aangevraagd en moet gewerkt worden conform het beverprotocol dat in Brabant geldt. Toezicht en Handhaving wordt geïnformeerd (mandaat hiervoor ligt bij de Omgevingsdienst Brabant Noord) en ziet toe of volgens de voorschriften wordt gewerkt.