Tech­nische vragen over bere­ge­nings­putten voor grond­wa­ter­ont­trek­kingen in de Pee


Indiendatum: 22 nov. 2021

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen.

1. Hoeveel beregeningsputten voor grondwateronttrekkingen bevinden zich in of in een straal van 10 kilometer van de gebieden Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel? Graag op locatieniveau.

2. Hoeveel van deze putten hebben een vergunning voor grondwateronttrekking en voor hoeveel m3 per uur zijn deze vergunningen verleend?

3. Welke van deze putten hebben een (negatieve) invloed op de Natura 2000-gebieden Groote Peel en Deurnsche Peel en Mariapeel?

4. Op welke wijze en in welke mate is deze invloed merkbaar en meetbaar?

Indiendatum: 22 nov. 2021
Antwoorddatum: 26 nov. 2021

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen.

1. Hoeveel beregeningsputten voor grondwateronttrekkingen bevinden zich in of in een straal van 10 kilometer van de gebieden Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel? Graag op locatieniveau.

Antwoord:
Grondwateronttrekkingen tot 10 m3/uur zijn (in de waterschapskeur) vrijgesteld van vergunning- of meldingsplicht in het kader van de Waterwet. Beregening is meer dan 10 m3/uur en wel Waterwetvergunningplichtig en valt onder bevoegd gezag van, in dit geval, het waterschap Aa en Maas. Wij beschikken niet over de gevraagde informatie.


2. Hoeveel van deze putten hebben een vergunning voor grondwateronttrekking en voor hoeveel m3 per uur zijn deze vergunningen verleend?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.


3. Welke van deze putten hebben een (negatieve) invloed op de Natura 2000-gebieden Groote Peel en Deurnsche Peel en Mariapeel?

Antwoord:
In het vigerende Natura 2000 beheerplan van Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel heeft een afweging plaatsgevonden met betrekking tot de beregening open teelt. Hierin is voor de deelgebieden de conclusie opgenomen van hetgeen er bekend is aan analyses over effecten van het gebruik van beregeningsputten ten behoeve van beregening open teelt. De effecten van voornoemd gebruik zijn hier tevens in samenhang bezien met de effecten van andere watersysteemmaatregelen die invloed hebben op de hydrologische condities binnen de deelgebieden. Ook is voor het hele gebied van het beheerplan weergegeven of en onder welke voorwaarden beregeningsputten in dit beheerplan vrijgesteld worden. Voor de bestaande beregeningsputten is het gebruik voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening open teelt voor de looptijd van het beheerplan vrijgesteld van vergunningplicht, aangezien dit volgens de analyses geen significante gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden.
De Raad van State heeft op 24 februari 2021 (nummer 201901141/1/R2) de vrijstellingsregeling voor beregeningen van open teelt vernietigd. Op dit moment wordt onderzocht hoe het beheerplan moet worden aangepast, waarna het opnieuw zal worden vastgesteld.


4. Op welke wijze en in welke mate is deze invloed merkbaar en meetbaar?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.