Tech­nische vragen over bomenkap in Geer­trui­denberg


Indiendatum: mei 2020

Begin april 2020 heeft Natuurfederatie Geertruidenberg melding gemaakt van de kap van ongeveer vijfhonderd bomen in het buitengebied rond de Peuzelaar in Geertruidenberg, in het broedseizoen. Het onderzoek naar aanleiding van de melding is in volle gang. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Welke plannen voor grootschalige kap van bomen zijn er in dit gebied in de komende 5 jaar? Graag ontvangen wij een overzicht van de bij u bekende organisaties, beoogde locaties en motivatie voor de kap.

2. Welke herplant- of compensatieverplichtingen zijn voorzien bij de hierboven genoemde plannen?

3. In geval herplant in deze situaties niet goed uitvoerbaar wordt geacht, op welke wijze wordt de uitvoering belemmerd?

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 12 mei 2020

Wij zijn als provincie geen opdrachtgever voor de genoemde bomenkap. Wij hebben ons laten informeren door Veolia (initiatiefnemer) en de Omgevingsdienst (vergunningverlener, handhaver).

Onderstaand een antwoord op uw vragen:


1. Welke plannen voor grootschalige kap van bomen zijn er in dit gebied in de komende 5 jaar? Graag ontvangen wij een overzicht van de bij u bekende organisaties, beoogde locaties en motivatie voor de kap.

Antwoord:
Veolia beheert de leidingen voor de stadsverwarming, die door het gebied bij Geertruidenberg lopen. Dit zijn grote leidingen die op dit traject bovengronds zijn gelegen. In het kader van de veiligheid, om schade aan de leidingen als gevolg van omvallende bomen te voorkomen, zijn zowel aan de noordkant als de zuidkant van de N623 tussen Geertruidenberg en Made kapwerkzaamheden uitgevoerd. Veolia is opdrachtgever. BTL is het uitvoerende adviesbureau. Voor de kap geldt géén vergunningplicht. Wel is er een meldingsplicht. Er is voorafgaand aan de kap géén melding gedaan. Deze overtreding is geconstateerd en is onderhanden bij de Omgevingsdienst. Ook heeft er controle plaats gevonden in het kader van de soortenbescherming. Ten aanzien van soorten is géén overtreding waargenomen. Het werk is stilgelegd. Voor het oppakken van de resterende kapwerkzaamheden wordt door Veolia alsnog een melding gedaan. Indien aan de meldingsplicht randvoorwaarden worden gekoppeld met betrekking tot de wijze van uitvoeren, eventuele herplantplicht, etc. dan zullen deze in acht worden genomen. Ca. 90% van de kapwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Ten noorden van de huidige locatie moeten nog kapwerkzaamheden plaats vinden om ook hier de leidingen veilig te stellen. Het betreft, naar eigen zeggen, tientallen bomen. Er is geen grootschalige kap meer in de omgeving gepland.


2. Welke herplant- of compensatieverplichtingen zijn voorzien bij de hierboven genoemde plannen?

Antwoord:
Als bovenstaand beschreven is verzaakt melding te maken van de kap. Het werk is stilgelegd. Voor het vervolg wordt nu wel een melding gemaakt. Hierin moet worden beschreven waar de werkzaamheden exact uit bestaan. De ecologische gevolgen van de werkzaamheden (tijdens de uitvoeringsfase en daarna) worden onderzocht en bepaald. Op basis hiervan worden randvoorwaarden ten aanzien van de uitvoering gesteld. Afhankelijk van de grootte van de kap en de ecologische gevolgen gelden eventueel eisen aan de wijze en tijdstip van uitvoeren en eventuele herplant- en of compensatieverplichtingen. Of het in deze het geval is moet dus nog worden vastgesteld.


3. In geval herplant in deze situaties niet goed uitvoerbaar wordt geacht, op welke wijze wordt de uitvoering belemmerd?

Antwoord:
Indien er sprake is van een herplantplicht is het aan de initiatiefnemer om de mogelijkheden tot herplant te waarborgen voorafgaand aan de kap. Indien er sprake is van een herplantplicht kunnen de werkzaamheden (het kappen van bomen) alleen uitgevoerd worden indien aan de herplantplicht wordt voldaan.