Vragen over open­lucht­con­certen Nationaal Park de Biesbosch


Indiendatum: 6 mei 2020

Geacht college,

In het kader van de herdenking van de Sint-Elisabethsvloed zijn er voor het jaar 2021 plannen voor de uitvoering van vier klassieke openluchtconcerten op een drijvend podium midden in Nationaal Park de Biesbosch. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Het Ambitiedocument Herdenkingsjaar 2021 - 600 jaar Sint Elisabethsvloed, dateert van januari 2019. De provincie Noord-Brabant staat in het document genoemd als een van de initiatiefnemers. Op welke wijze is of wordt PS geïnformeerd over de plannen voor het Biesboschjaar 2021?

2. Op welke locatie in de Biesbosch zijn de concerten gepland?

3. Waarom is voor de uitvoering van de concerten niet gekozen voor de locatie van het Biesboschmuseum of het museumeiland?

4. Bent u met ons eens dat het (na de betreurenswaardige gang van zaken met betrekking tot de provinciale toestemming voor het theaterstuk ‘Biesbosch onder vuur’), noodzakelijk is dat ook vanuit maatschappelijk oogpunt u deze keer niet lichtvaardig omgaat met een eventuele verlening van een Natuurbeschermingswetvergunning?

5. De tribunes ten behoeve van het concert staan gepland op het terrein van waterwinbedrijf Evides. Kunnen wij in een vroeg stadium op de hoogte worden gesteld van de uitstralingseffecten hiervan op het Natura 2000-gebied de Biesbosch? Zo nee, waarom niet?

6. Onze inschatting is dat met pontons op de bekkens verstoring van natuur zal plaatsvinden. Wordt er bij de vergunningverlening ook een onderzoek naar negatieve effecten op natuur gevraagd? Zo ja, wordt deze tijdig openbaar gemaakt? Zo nee, waarom niet?

7. Gaat een positieve beschikking van uw kant op de subsidieaanvraag voor de concerten ten koste van andere cultuurprojecten? Zo ja, welke initiatieven kunnen niet worden uitgevoerd wanneer u het gevraagde subsidiebedrag van € 125.000 verleent aan de Deltaconcerten?

8. Welke (subsidie)bedragen dragen de andere initiatiefnemers/stakeholders bij aan de concerten?

Volgens de initiatiefnemer van de Deltaconcerten is het gevraagde subsidiebedrag voor het eerste jaar van de reeks Deltaconcerten dat moet uitgroeien tot een jaarlijkse traditie en op termijn financieel op eigen benen moet staan.

9. Is er een harde termijn gesteld voor financiële onafhankelijkheid van de Deltaconcerten en wordt dit een voorwaarde voor de subsidieverlening?

10. Worden deze concerten gepland op een lastig bereikbare plek en daarmee kostbaar om te organiseren?

11. Op welke wijze denkt u dat deze concerten nu en in de toekomst zonder subsidies van overheden zijn te organiseren?

12. Gaan de Deltaconcerten nu of op termijn deel uitmaken van een verdienmodel voor Nationaal Park de Biesbosch? Zo ja, hoeveel ontvangt het Nationaal Park van de opbrengsten?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 6 mei 2020
Antwoorddatum: 2 jun. 2020

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Het Ambitiedocument Herdenkingsjaar 2021 - 600 jaar Sint Elisabethsvloed, dateert van januari 2019. De provincie Noord-Brabant staat in het document genoemd als een van de initiatiefnemers. Op welke wijze is of wordt PS geïnformeerd over de plannen voor het Biesboschjaar 2021?

Antwoord:
Het ambitiedocument is een verkenning naar de kansen en de meerwaarde van een gezamenlijk herdenkingsjaar 2021. De provincie was samen met 11 andere partijen mede-initiatiefnemer hiervoor. Op basis van deze verkenning is een kwartiermaker aangesteld die op dit moment druk bezig is om een samenhangend publieks- en activiteitenprogramma uit te werken. Na totstandkoming van de inhoudelijke invulling kan de provincie Noord-Brabant kijken of en op welke wijze de provincie Noord-Brabant daar zelf, of via onze uitvoeringsorganisaties zoals bv. VisitBrabant een rol in heeft of wil nemen, in middelen, ondersteuning, communicatie, etc. Afhankelijk daarvan zullen PS daarover te zijner tijd (naar verwachting dit najaar) worden geïnformeerd.


2. Op welke locatie in de Biesbosch zijn de concerten gepland?

Antwoord:
De initiatiefnemer zal in het kader van vergunningverlening zoeken naar de best passende locatie waarvoor een vergunning verleend kan worden. Beoogde locatie is een drijvend podium tussen Biesbosch MuseumEiland en de loswal van Evides. Het publiek zal plaatsnemen op de loswal van Evides. Deze locatie is door de initiatiefnemers gekozen vanuit oogpunt van de Wnb-regelgeving. De exacte positionering van het podium is onder andere afhankelijk van uitkomsten uit het akoestisch onderzoek.


3. Waarom is voor de uitvoering van de concerten niet gekozen voor de locatie van het Biesboschmuseum of het museumeiland?

Antwoord:
De initiatiefnemer heeft juist uitdrukkelijk gekozen voor een locatie in de directe omgeving van het Biesbosch MuseumEiland. Dit vanwege bestaande voorzieningen en infrastructuur. Het was echter technisch niet mogelijk om het evenement inclusief podium en publiek volledig op het Biesbosch MuseumEiland zelf te huisvesten. Dit in verband met de oneffenheid van het terrein.


4. Bent u met ons eens dat het (na de betreurenswaardige gang van zaken met betrekking tot de provinciale toestemming voor het theaterstuk ‘Biesbosch onder vuur’), noodzakelijk is dat ook vanuit maatschappelijk oogpunt u deze keer niet lichtvaardig omgaat met een eventuele verlening van een Natuurbeschermingswetvergunning

Antwoord:
Via ambtelijk contacten is de initiatiefnemer al op de hoogte gebracht van de vergunningplicht voor gebiedsbescherming (Natura 2000- gebieden) alsook een mogelijk benodigde ontheffing in het kader van soortenbescherming. De initiatiefnemer heeft dit ambtelijk signaal voortvarend opgepakt en heeft inmiddels al een voortoets laten uitvoeren. Met de uitkomsten van de voortoets beraadt de initiatiefnemer zich op de volgende stappen in het traject van vergunning/ontheffing verlening.


5. De tribunes ten behoeve van het concert staan gepland op het terrein van waterwinbedrijf Evides. Kunnen wij in een vroeg stadium op de hoogte worden gesteld van de uitstralingseffecten hiervan op het Natura 2000-gebied de Biesbosch? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, dat is mogelijk. De effecten maken onderdeel uit van de onderzoeken en aanvragen zoals bedoeld in het antwoord onder 4.


6. Onze inschatting is dat met pontons op de bekkens verstoring van natuur zal plaatsvinden. Wordt er bij de vergunningverlening ook een onderzoek naar negatieve effecten op natuur gevraagd? Zo ja, wordt deze tijdig openbaar gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, dit maakt onderdeel uit van de onderzoeken en aanvragen zoals bedoeld in antwoord 4. Deze stukken zijn openbaar zodra de vergunning/ontheffing verleend is.


7. Gaat een positieve beschikking van uw kant op de subsidieaanvraag voor de concerten ten koste van andere cultuurprojecten? Zo ja, welke initiatieven kunnen niet worden uitgevoerd wanneer u het gevraagde subsidiebedrag van € 125.000 verleent aan de Deltaconcerten?

Antwoord:
Dit is op dit moment niet aan de orde want naar aanleiding van adviezen van de adviescommissie van Kunstloc heeft de initiatiefnemer de subsidieaanvraag impulsgelden ingetrokken.


8. Welke (subsidie)bedragen dragen de andere initiatiefnemers/stakeholders bij aan de concerten?

Antwoord:
Dat is op dit moment niet aan te geven.


9. Is er een harde termijn gesteld voor financiële onafhankelijkheid van de Deltaconcerten en wordt dit een voorwaarde voor de subsidieverlening?

Antwoord:
Dat is niet aan de orde, want de subsidieaanvraag is ingetrokken.


10. Worden deze concerten gepland op een lastig bereikbare plek en daarmee kostbaar om te organiseren?

Antwoord:
De locatie is een goed bereikbare locatie waar reeds voorzieningen aanwezig zijn en waar de organisatie van dit evenement gebruik van kan maken waardoor er juist kosten worden bespaard.


11. Op welke wijze denkt u dat deze concerten nu en in de toekomst zonder subsidies van overheden zijn te organiseren?

Antwoord:
Het valt onder het ondernemersrisico van de initiatiefnemer om de begroting financieel gedekt te krijgen.


12. Gaan de Deltaconcerten nu of op termijn deel uitmaken van een verdienmodel voor Nationaal Park de Biesbosch? Zo ja, hoeveel ontvangt het Nationaal Park van de opbrengsten?

Antwoord:
Dit is niet aan de orde. Er ligt geen relatie met het verdienmodel voor het Nationaal Park. Wel kan de publiciteit rondom het themajaar en daaraan gelinkte evenementen/initiatieven bijdragen aan meer bekendheid van het Nationaal Park en zo indirect extra inkomsten genereren voor ondernemers in het gebied door toenemende bezoekersaantallen en bestedingen.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

ing. H.J. van Herk,
programmamanager Natuurontwikkeling