Tech­nische vragen over budget voor het Natuur­netwerk Brabant (NNB)


Indiendatum: 21 sep. 2020

Wat betreft het budget voor de totstandkoming van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende technische vragen.

1. Hoeveel budget is tot en met 2027 jaarlijks beschikbaar voor de aanleg en inrichting van het complete NNB?

2. Is de verwachting dat dit budget toereikend zal zijn? Zo nee, hoeveel alternatieve financiering is nodig om het NNB in te richten?

3. Hoeveel van dit budget gaat jaarlijks naar het Groen Ontwikkelfonds (GOB)? Graag een scheiding van dit budget tussen enerzijds kosten van aankoop en inrichten van gebieden in de breedste zin van het woord, en anderzijds de overheadkosten van het GOB.

4. Wat gebeurt er met dit budget voor het GOB, wanneer de aankoop en inrichting van het NNB achterblijft? Vloeit dit budget dan bijvoorbeeld terug in de provinciale reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling? Met welke frequentie gebeurt dit?

5. Op welke wijze draagt het GOB of heeft het GOB bijgedragen aan de inrichting van de Westelijke Langstraat?

6. Hoeveel budget is besteed, en wordt er in de toekomst besteed door het GOB aan de inrichting van de Westelijke Langstraat? Graag ook hier een scheiding tussen kosten van aankoop etc., en de overheadkosten van het GOB.

Indiendatum: 21 sep. 2020
Antwoorddatum: 23 sep. 2020

Wat betreft het budget voor de totstandkoming van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende technische vragen.

1. Hoeveel budget is tot en met 2027 jaarlijks beschikbaar voor de aanleg en inrichting van het complete NNB?

Antwoord:
Voor de periode 2020 tot en met 2027 is nog € 450 miljoen beschikbaar voor de grondverwerving, aanleg en inrichting van het complete NNB inclusief Ecologische Verbindingszones. Deze middelen worden via 2 sporen uitgegeven: via het GOB (€ 300 miljoen) en tot 2021/2022 via N2000-herstelmaatregelen (€ 150 miljoen) in die N2000-gebieden waar de provincie de regie op de grondverwerving heeft. Jaarlijks worden op basis van een liquiditeitsprognose middelen beschikbaar gesteld.


2. Is de verwachting dat dit budget toereikend zal zijn? Zo nee, hoeveel alternatieve financiering is nodig om het NNB in te richten?

Antwoord:
Onlangs is de begroting en de risicoanalyse NNB geactualiseerd. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting NNB en de businesscase NNB/GOB bij te stellen. GS zullen dit in ieder geval opnieuw bezien in het kader van het nieuwe Beleidskader Natuur in 2022, of zoveel eerder als nodig.


3. Hoeveel van dit budget gaat jaarlijks naar het Groen Ontwikkelfonds (GOB)? Graag een scheiding van dit budget tussen enerzijds kosten van aankoop en inrichten van gebieden in de breedste zin van het woord, en anderzijds de overheadkosten van het GOB.

Antwoord:
Voor de periode 2020 tot en met 2027 gaat er € 291 miljoen naar het GOB voor de kosten van aankoop en inrichten van gebieden in de breedste zin van het woord. Op basis van een liquiditeitsprognose door het GOB wordt jaarlijks een bedrag aan het GOB ter beschikking gesteld.
Aan overhead is er tot en met 2027 bijna € 9 miljoen beschikbaar. Op basis van een jaarlijkse begroting wordt er maximaal € 1,1 miljoen per jaar aan het GOB beschikbaar gesteld.


4. Wat gebeurt er met dit budget voor het GOB, wanneer de aankoop en inrichting van het NNB achterblijft? Vloeit dit budget dan bijvoorbeeld terug in de provinciale reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling? Met welke frequentie gebeurt dit?

Antwoord:
Het budget voor het GOB zit in 2 reserves: de reserve GOB en de reserve Natuurbeheer en Ontwikkeling. Op basis van de reeds genoemde liquiditeitsprognose worden er uit deze reserves jaarlijks middelen aan het GOB beschikbaar gesteld. Als de besteding achterblijft bij de prognose dan schuiven deze middelen door naar het volgende jaar. In beginsel vloeien deze bedragen niet terug naar de reserves. Mochten de middelen in 2027 niet uitgeput zijn dan vloeien de middelen wel terug naar de provinciale reserves.


5. Op welke wijze draagt het GOB of heeft het GOB bijgedragen aan de inrichting van de Westelijke Langstraat?

Antwoord:
Het GOB draagt niet bij aan de inrichting van de Westelijke Langstraat. Dit loopt via het project Herstel N2000 Westelijke Langstraat. Voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen en bijbehorende inrichting zullen GS dit najaar een opdracht gaan verstrekken aan het Waterschap Brabantse Delta voor een bedrag van € 19 miljoen (exclusief BTW.).


6. Hoeveel budget is besteed, en wordt er in de toekomst besteed door het GOB aan de inrichting van de Westelijke Langstraat? Graag ook hier een scheiding tussen kosten van aankoop etc., en de overheadkosten van het GOB
.

Antwoord:
N.v.t.