Tech­nische vragen over motie ‘Voorkom land­bouwgif in de natuur’


Indiendatum: 7 okt. 2020

Wat betreft de motie Voorkom landbouwgif in de natuur, ingediend tijdens de behandeling van de Bestuursrapportage I-2020 op 3 juli 2020, heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende technische vragen.

1. Gedeputeerde Lemkes heeft gezegd dit thema op te pakken en daar persoonlijk ook over in gesprek te gaan met de TBO’s. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden en zo ja, wat was de uitkomst?

2. Indien nee, wanneer gaat het gesprek met de TBO’s plaatsvinden?

Indiendatum: 7 okt. 2020
Antwoorddatum: 8 okt. 2020

Wat betreft de motie Voorkom landbouwgif in de natuur, ingediend tijdens de behandeling van de Bestuursrapportage I-2020 op 3 juli 2020, heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende technische vragen.

1. Gedeputeerde Lemkes heeft gezegd dit thema op te pakken en daar persoonlijk ook over in gesprek te gaan met de TBO’s. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden en zo ja, wat was de uitkomst?

2. Indien nee, wanneer gaat het gesprek met de TBO’s plaatsvinden?

Antwoord:
Er is contact geweest met de TBO’s over de toezegging. De uitkomst is als volgt. Het beeld voor de terreinbeheerders (Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Groenontwikkelfonds) is dat zij het middel in bedoelde gebieden niet zelf gebruiken voor hun eigen kuddes.
Daar waar het gaat om het uitgeven van graasrechten door terreinbeheerders ligt dit genuanceerder: hoewel de terreinbeheerders verwachten dat dit middel niet of nauwelijks door pachters/inschaarders wordt gebruikt, sluiten zij niet uit dat dit op kleine schaal wordt gebruikt.
Er worden door terreinbeheerders in contracten geen voorwaarden gesteld die specifiek gelden voor het middel permethrin. Wanneer voorwaarden worden gesteld, zijn deze gericht op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het algemeen en/of in het bijzonder gericht op antiwormenmiddelen. Of er wordt zoveel mogelijk geselecteerd op biologische boeren omdat aangenomen wordt dat gebruik van dit middel vanuit SKAL (mogelijk) niet is toegestaan.
De vraag aan de terreinbeheerders naar mogelijkheden om een verbod op permethrin op te nemen als voorwaarde voor graasrechten, levert verschillende gezichtspunten op. Enerzijds is er bereidheid hierin mee te denken - uitsluiten van het gebruik van het middel zou als pachtvoorwaarde kunnen worden opgenomen, waardoor de gebruiker van het grasland de keuze van het vee kan aanpassen – anderzijds worden er praktische problemen voorzien. Deze laatste liggen op het vlak van handhaafbaarheid van zo’n verbod en in de verwachting dat het moeilijk zal worden om geschikte boerenbedrijven te vinden in de nabijheid van natuurgebieden voor het inscharen van vee. Gesuggereerd wordt dat een verbod van gebruik in natuurgebieden alleen zal werken als het middel helemaal niet meer is toegestaan in de landbouw.