Tech­nische vragen over controle percelen ten behoeve van jacht, beheer en scha­de­be­strijding


Indiendatum: 9 okt. 2020

In juni 2015 lanceerde Vogelbescherming Vlaanderen de campagne ‘Schiet in actie’ om tot meer waarheidsgetrouwe en correcte jacht- en beheerplannen te komen. Tijdens de campagne werden percelen gecontroleerd door de bevoegde gezagen. Hieruit bleek dat een grote meerderheid van de percelen zonder medeweten en dus zonder toestemming van de eigenaars van die percelen in een jachtplan is opgenomen. Dit heeft bij de fractie van de Partij voor de Dieren geleid tot de volgende technische vragen.

  1. Beschikt de provincie Noord-Brabant, evenals België, over een kaart waarop alle jachtgebieden op perceelsniveau staan aangegeven? Zo nee, waarom niet?
  2. Indien ja, is deze kaart openbaar te raadplegen, of ten minste te raadplegen door de eigenaren van de betreffende percelen?
  3. Hoeveel aaneengesloten gebieden van minstens 40 hectaren waarin het jachtrecht wordt uitgeoefend telt Noord-Brabant?
  4. Wat is de exacte locatie van deze gebieden?

Indiendatum: 9 okt. 2020
Antwoorddatum: 13 okt. 2020

In juni 2015 lanceerde Vogelbescherming Vlaanderen de campagne ‘Schiet in actie’ om tot meer waarheidsgetrouwe en correcte jacht- en beheerplannen te komen. Tijdens de campagne werden percelen gecontroleerd door de bevoegde gezagen. Hieruit bleek dat een grote meerderheid van de percelen zonder medeweten en dus zonder toestemming van de eigenaars van die percelen in een jachtplan is opgenomen. Dit heeft bij de fractie van de Partij voor de Dieren geleid tot de volgende technische vragen.

1. Beschikt de provincie Noord-Brabant, evenals België, over een kaart waarop alle jachtgebieden op perceelsniveau staan aangegeven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zo’n overzichtskaart is er niet. De verpachting van jachtrechten en daarmee jachtvelden zijn privaatrechtelijke overeenkomsten. Daar staat de provincie buiten.


2. Indien ja, is deze kaart openbaar te raadplegen, of ten minste te raadplegen door de eigenaren van de betreffende percelen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1, er is geen kaart met jachtvelden openbaar te raadplegen. Wel is het zo dat een grondeigenaar (de rechthebbende) zelf het jachtrecht heeft óf het verpacht aan een jager. Dat is in een overeenkomst geregeld, waarmee de eigenaar en jachthouder beiden zicht hebben op de betreffende percelen


3. Hoeveel aaneengesloten gebieden van minstens 40 hectaren waarin het jachtrecht wordt uitgeoefend telt Noord-Brabant?

Antwoord:
Geheel Noord-Brabant bevat jachtvelden met uitzondering van de bebouwde kommen. Of in alle gebieden ook actief gebruik wordt gemaakt van het jachtrecht, is bij de provincie niet bekend.


4. Wat is de exacte locatie van deze gebieden?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3