Tech­nische vragen over een ontbran­dings­toe­stemming in het weiland aan de Molen­straat 17a te Diessen, gemeente Hilva­renbeek t.g.v. de jaar­wis­seling 2020


Indiendatum: 4 sep. 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakten in augustus 2020 bekend dat zij aan Wagenvoort Vuurwerk BV te Wapenveld een ontbrandingstoestemming hebben verleend op grond van het Vuurwerkbesluit. Het weiland ligt vlakbij een NNB-gebied en een Natura 2000-gebied. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Welke natuurdoeltypen komen er voor in het nabijgelegen Natura2000-gebied en NNB-gebied?

2. In hoeverre zijn de natuurwaarden van deze gebieden meegewogen in de ontbrandingstoestemming?

Indiendatum: 4 sep. 2020
Antwoorddatum: 9 sep. 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakten in augustus 2020 bekend dat zij aan Wagenvoort Vuurwerk BV te Wapenveld een ontbrandingstoestemming hebben verleend op grond van het Vuurwerkbesluit. Het weiland ligt vlakbij een NNB-gebied en een Natura 2000-gebied. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Welke natuurdoeltypen komen er voor in het nabijgelegen Natura2000-gebied en NNB-gebied?

Antwoord:
Het nabijgelegen Natura2000 gebied, Kempenland West, heeft de habitattype “Beken en rivieren met waterplanten” met als subtype “waterranonkel”. De aangewezen habitatrichtlijnsoorten zijn de Kleine modderkruiper en de Drijvende waterweegbree.
Het nabijgelegen NNB heeft de natuurbeheertypen: - N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland,
- N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting)
- N16.04 Vochtig bos met productie

2. In hoeverre zijn de natuurwaarden van deze gebieden meegewogen in de ontbrandingstoestemming?

Antwoord:
Binnen onze provincie houden wij altijd rekening met de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming. Afstemming tussen de Wnb en het Vuurwerkbesluit is van belang omdat GS voor de uitvoering van beide wetten bevoegd gezag is.
Op de eerste plaats beoordelen wij of er een toestemming op grond van de Wnb (artikel 2.7 Wnb) voor bescherming van Natura 2000-gebieden noodzakelijk is. De provincie heeft een onderzoek laten verrichten naar de effecten van vuurwerk op vogels. https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/WUR_2008_0001.pdf. Wij hanteren altijd de uitgangspunten van dit rapport.
Ten tweede beoordelen wij of de kans, dat als gevolg van het afsteken van vuurwerk, op het overtreden van de Wnb (artikel 3.1 Wnb) voor de aanwezige flora en fauna groot is. Hiertoe hebben wij een handleiding opgesteld die wij ook altijd hanteren.
In de beschikking is gewezen op de algemene zorgplicht uit de Wet natuurbescherming. De kans dat dieren als gevolg van dit vuurwerk worden verstoord is klein in de winter en voor zover er een Natura 2000-gebied aanwezig is, leidt het ontbranden van het vuurwerk niet tot verstoring van de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.