Tech­nische vragen over compen­sa­tie­natuur voor projecten met groot openbaar belang


Indiendatum: mrt. 2020

Het kabinet stelt € 125 miljoen beschikbaar in het kader van een natuurbank. Voor de natuurbank worden stikstofgevoelige habitats aangelegd en op bestaande plekken uitgebreid. Hiermee ontstaat compensatienatuur waar projecten van groot openbaar belang een beroep op kunnen doen, wanneer zij gebruik willen maken van de ADC-toets. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Kunnen alleen projecten van het Rijk en van waterschappen die een dwingende reden van groot openbaar belang vertegenwoordigen een beroep doen op de natuurbank? Zo nee, welke andere projecten komen in aanmerking?

2. Is er een lijst met projecten die in Noord-Brabant in aanmerking komen voor een beroep op de natuurbank? Op welke wijze wordt de lijst en de volgorde op de lijst bepaald?

Stikstofgevoelige habitats worden volgens de kamerbrief van minister Schouten zogezegd op voorraad aangelegd en uitgebreid op die plekken waar ze al voorkomen.

3. Welke uit te breiden en nieuw in te richten natuurgebieden worden in Noord-Brabant gebruikt voor de natuurbank? En op welke projecten hebben deze gebieden betrekking?

4. Betreft het de aanleg en uitbreiding van stikstofgevoelige habitats die al zouden worden aangelegd in het kader van Natura 2000-beheerplannen of betreft het aanvullende gebieden? In het geval van aanvullende gebieden, hoe is de locatie van de gebieden bepaald?

5. Worden de habitats aangelegd met een bepaalde mate van te compenseren stikstofdepositie in het achterhoofd? Zo nee, op welke wijze en door wie wordt de grootte en habitattype van een gebied bepaald?

6. In het geval van bestaande gebieden die worden uitgebreid: Wordt een gebied in het geheel dan gebruikt voor compensatie in de natuurbank, of alleen de uitbreiding van het gebied?

7. In het geval van nieuw in te richten habitats: In welke tijdspanne wordt verwacht dat de vegetatie in nieuwe gebieden voldoende tot wasdom is gekomen om te kunnen dienen als compensatienatuur?

8. Hoe wordt in de natuurbank per gebied gemonitord hoeveel capaciteit voor compensatie is ingenomen en hoeveel capaciteit nog beschikbaar is? Is dit een landelijk of een provinciaal overzicht?

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 23 mrt. 2020

Antwoord:
Uw vragen verwijzen naar de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer van 19 februari 2020. In deze brief zet de minister van LNV uiteen welke rol de genoemde natuurbank kan hebben bij projecten van het Rijk en waterschappen die een groot openbaar belang vertegenwoordigen en voor hun vergunning een beroep doen op de ADC-toets. In de brief wordt gemeld dat het hierbij prioritair gaat om projecten in het kader van rijksinfra- en waterveiligheid en defensieprojecten die een veiligheidsbelang vertegenwoordigen. De minister geeft aan dat zij de natuurbank op korte termijn samen met de provincies en terreinbeherende organisaties nader zal uitwerken, inclusief wettelijke verankering van de bank.
Deze uitwerking moet nog plaatsvinden. Om die reden kunnen wij de door u gestelde vragen op dit moment nog niet beantwoorden.