Tech­nische vragen over conti­nu­ering van ‘Bij­en­impuls voor Brabant’


Indiendatum: jul. 2017

Technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende continuering van ‘Bijenimpuls voor Brabant’.


Geacht college,

U stelt voor het huidige meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ voort te zetten en hiervoor, voor de komende drie jaar, € 750.000 beschikbaar te stellen. Wij hebben hierover een aantal technische vragen.

1. Wanneer kunnen PS het voorstel hiertoe verwachten?
2. Op welke wijze wordt deze bijenimpuls gefinancierd c.q. welke begrotingspost wordt hiervoor aangesproken?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel en Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 25 jul. 2017

Op 17 juli jl. heeft u de volgende vragen gesteld:

U stelt voor het huidige meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ voort te zetten en hiervoor, voor de komende drie jaar, € 750.000 beschikbaar te stellen. Wij hebben hierover een aantal technische vragen.
1. Wanneer kunnen PS het voorstel hiertoe verwachten?
2. Op welke wijze wordt deze bijenimpuls gefinancierd c.q. welke begrotingspost wordt hiervoor aangesproken?


Wij stellen PS voor om een bedrag van € 750.000 te onttrekken uit de reserve ‘natuur en landschapsbeleid Groene blauwe diensten’ ten gunste van de uitwerking Natuur en Samenleving van BrUG. Ons voorstel willen wij op 22 september a.s. laten agenderen.