Tech­nische vragen over de beschik­baarheid van OV-fietsen bij stations


Indiendatum: 23 jun. 2023

Reizigers in Brabant belanden wel eens in de situatie waarbij alle OV-fietsen op een station zijn uitgeleend, terwijl men voor de reis wel had gerekend op een OV-fiets. Dat is een vrij vervelende ervaring, die de aantrekkelijkheid van het (multimodale) openbaar vervoer niet ten goede komt.

We beseffen dat de provincie hier niet (alleen) voor verantwoordelijk is, maar de provincie zet wel actief in op deelmobiliteit, waar (deel)fietsen deel van uitmaken.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Is er met de NS contact over de beschikbaarheid van OV-fietsen bij stations? Zo ja, waar leidt dit contact zoal toe?

2. Kunt u inzicht geven in hoe wordt afgewogen hoeveel OV-fietsen bij een station ter beschikking worden gesteld? Gaat het om een ‘plat’ financiële business case, of hoeven OV-fietsen zich niet helemaal terug te verdienen?

3. Speelt de provincie een financiële rol bij de beschikbaarheid van OV-fietsen?

4. Op welke wijze draagt de provincie bij aan een optimale beschikbaarheid van OV-fietsen?

5. Welke middelen heeft de provincie ter beschikking om extra bij te kunnen dragen aan een optimale beschikbaarheid van OV-fietsen, indien PS dat zou wensen?

Indiendatum: 23 jun. 2023
Antwoorddatum: 27 jun. 2023

Reizigers in Brabant belanden wel eens in de situatie waarbij alle OV-fietsen op een station zijn uitgeleend, terwijl men voor de reis wel had gerekend op een OV-fiets. Dat is een vrij vervelende ervaring, die de aantrekkelijkheid van het (multimodale) openbaar vervoer niet ten goede komt.

We beseffen dat de provincie hier niet (alleen) voor verantwoordelijk is, maar de provincie zet wel actief in op deelmobiliteit, waar (deel)fietsen deel van uitmaken.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Is er met de NS contact over de beschikbaarheid van OV-fietsen bij stations? Zo ja, waar leidt dit contact zoal toe?

Antwoord:
Ja, we hebben regelmatig contact met NS over de beschikbaarheid van OV-fietsen bij stations.
We pleiten dan voor een goede beschikbaarheid van OV-fietsen op alle stations. Echter, is het zorgen voor afdoende beschikbaarheid van OV-fietsen een onderdeel van de bedrijfsvoering van NS. Daarover hebben wij geen zeggenschap.
In het kader van Gedeelde mobiliteit hebben we ook gesprekken met NS en andere stakeholders over de ontwikkeling van OV-knooppunten. Bij de ontwikkeling van deelmobiliteit op een knooppunt zijn verschillende marktpartijen een optie. De OV-fiets van NS is één van die marktpartijen.


2. Kunt u inzicht geven in hoe wordt afgewogen hoeveel OV-fietsen bij een station ter beschikking worden gesteld? Gaat het om een ‘plat’ financiële business case, of hoeven OV-fietsen zich niet helemaal terug te verdienen?

Antwoord:
Nee, we hebben hier geen rol in. NS is in de lead bij de exploitatie en businesscase van de OV-fiets.


3. Speelt de provincie een financiële rol bij de beschikbaarheid van OV-fietsen?

Antwoord:
Nee, we hebben hier geen rol in. In het verleden hebben we wel eenmalig financieel bijgedragen aan een aantal OV-fietskluizen bij busknooppunten in Noord-Brabant. Hierdoor werd het mogelijk om deelfietsen aan te bieden op deze locaties.


4. Op welke wijze draagt de provincie bij aan een optimale beschikbaarheid van OV-fietsen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1, 2 en 3.


5. Welke middelen heeft de provincie ter beschikking om extra bij te kunnen dragen aan een optimale beschikbaarheid van OV-fietsen, indien PS dat zou wensen?

Antwoord:
We hebben geen structurele middelen ter beschikking om bij te dragen aan de beschikbaarheid van OV-fietsen. Een incidentele bijdrage zou wel mogelijk zijn vanuit de middelen van bijvoorbeeld Vernieuwing OV. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar het gehele speelveld. Er zijn immers meerdere deelfietsaanbieders actief naast NS in Noord-Brabant.