Tech­nische vragen over de indi­ca­tieve toets op de Wet natuur­be­scherming t.b.v. vergun­ning­ver­lening voor lucht­havens


Indiendatum: 3 feb. 2021

Op 10 december 2019 gaven GS in antwoord op schriftelijke vragen van D66 en GroenLinks het volgende aan:
“Wij zijn in overleg met de ministeries van Defensie, I&W en LNV om duidelijkheid te krijgen over vergunningsplicht. Zodra deze duidelijkheid ontstaat en een vergunning noodzakelijk is, dringen wij aan op het alsnog verlenen van een vergunning.”
En:
“Op dit moment beschikken de luchthavens niet over een Wnb-vergunning. Wij nemen hierover zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende luchthavens. Daarnaast wordt de opdracht verstrekt aan de Omgevingsdiensten om een indicatieve toets uit te voeren op de Wnb.”

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Is er al duidelijkheid over de vergunningplicht van de luchthavens in Brabant? Zo ja, wat is de uitkomst?

2. Hebben de luchthavens in Brabant momenteel een Wnb-vergunning?

3. Is de indicatieve toets al uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, wat is de stand van zaken?

In januari 2020 kwam vanuit GS de tot nu toe laatste mededeling over de voortgang van de wijziging van het Luchthavenbesluit Seppe. Wij begrijpen dat er door de stikstofproblematiek en COVID-19 vertragingen in dit dossier zijn en worden opgelopen.

4. Is er een indicatie te geven van wanneer GS een besluit nemen over het gewijzigde Luchthavenbesluit Seppe, waarna het ter besluitvorming aan PS gezonden kan worden?

Indiendatum: 3 feb. 2021
Antwoorddatum: 9 feb. 2021

Op 10 december 2019 gaven GS in antwoord op schriftelijke vragen van D66 en GroenLinks het volgende aan:
“Wij zijn in overleg met de ministeries van Defensie, I&W en LNV om duidelijkheid te krijgen over vergunningsplicht. Zodra deze duidelijkheid ontstaat en een vergunning noodzakelijk is, dringen wij aan op het alsnog verlenen van een vergunning.”
En:
“Op dit moment beschikken de luchthavens niet over een Wnb-vergunning. Wij nemen hierover zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende luchthavens. Daarnaast wordt de opdracht verstrekt aan de Omgevingsdiensten om een indicatieve toets uit te voeren op de Wnb.”

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Is er al duidelijkheid over de vergunningplicht van de luchthavens in Brabant? Zo ja, wat is de uitkomst?

Antwoord:
In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn wij niet bevoegd gezag voor Eindhoven Airport, ook niet in het kader van andere weten regelgeving.
Wel zijn wij bevoegd gezag voor Breda International Airport (Seppe) en Kempen International Airport. Uit de indicatieve toets blijkt dat Breda International Airport geen Wnb-vergunning nodig heeft. (staat in de planning om aan te schrijven op vergunningsplicht Wnb). Voor Kempen International Airport zijn de beschikbare gegevens beoordeeld en is op basis daarvan de luchthaven geïnformeerd over de vergunningsplicht met het verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren. Deze procedure loopt.


2. Hebben de luchthavens in Brabant momenteel een Wnb-vergunning?

Antwoord:
Zie beantwoording van vraag 1.


3. Is de indicatieve toets al uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, wat is de stand van zaken?

Antwoord:
Zie beantwoording van vraag 1.

In januari 2020 kwam vanuit GS de tot nu toe laatste mededeling over de voortgang van de wijziging van het Luchthavenbesluit Seppe. Wij begrijpen dat er door de stikstofproblematiek en COVID-19 vertragingen in dit dossier zijn en worden opgelopen.


4. Is er een indicatie te geven van wanneer GS een besluit nemen over het gewijzigde Luchthavenbesluit Seppe, waarna het ter besluitvorming aan PS gezonden kan worden?

Antwoord:
Gedeputeerde Staten hebben 2 februari een ontwerp van de tweede wijzigingsverordening verordening Luchthaven Seppe Noord-Brabant vastgesteld. Deze week is het ontwerp voor 6 weken ter inzage worden gelegd.