Vragen over 4.000 m3 wegge­lopen mest bij mest­ver­gister Blue Sphere in Sterksel


Indiendatum: 2 feb. 2021

Geacht college,

Afgelopen weekend is bij de mestvergistingsinstallatie Blue Sphere op bedrijventerrein Poort43 in Sterksel een enorme mestzak van 4000 m3 kapot gegaan, waardoor de mest die in de zak zat over een groot gedeelte van het terrein is gedreven. Wij hebben hierover de volgende vragen.

In het bericht hierover van Heeze-Leende 24 wordt door de omgevingsdienst gesteld dat het bedrijf onder een vergrootglas ligt en dat er weer iets is voorgevallen.

1. Kunt u aangeven welke eerdere voorvallen er zijn geweest? Werden daarmee milieuregels overtreden, en zo ja, welke?

2. Kunt u aangeven waarom het bedrijf onder een vergrootglas ligt? Zo nee, waarom niet?

In het bericht geeft de woordvoerder van omgevingsdienst aan dat het gaat om duizenden kubieke meters mest die op het terrein ligt. Een woordvoerder van Poort43 stelt dat het gaat om “water met kali en wat stikstof”.

3. Kunt u aangeven wat er precies gelekt is?

4. Is er gevaar voor en/of schade aan bodem en/of (oppervlakte)water ontstaan? Zo ja, wat is de omvang van de schade?

5. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: wat wordt er gedaan om de schade te herstellen, en wie draagt hiervan de kosten?

Poort43 geeft ook aan dat ze er niets aan kunnen doen, implicerend dat het voorval niet was te voorkomen.

6. Hoe kan het dat iets wat recent geïnstalleerd en gekeurd is, toch kan zorgen voor een dergelijke ravage?

7. Wat gaat er gebeuren om er voor te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt?

Eerder hebben we geconstateerd dat alle benodigde vergunningen nog niet waren verleend, terwijl toen wel al aan de bouw van de installatie was begonnen.

8. Zijn de benodigde vergunningen voor deze mestvergistingsinstallatie inmiddels allemaal op orde? Zo nee, wat ontbreekt er precies?

Dit voorval doet denken aan de mestlozingen door BioSpares, een aantal jaar geleden. Daarbij waren de gevolgen voor omliggende natuur fataal. Natuurlijk wordt getracht de risico’s van grootschalige mestverwerking te minimaliseren, maar als het mis gaat, gaat het ook echt goed mis.

9. Hoe schat u de gevaren van mestfabrieken in voor de natuur en volksgezondheid?

10. Bent u het met ons eens dat we, gezien de gevolgen van dit soort incidenten, die nooit helemaal zijn te voorkomen, deze risico’s van mestfabrieken niet moeten nemen?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 2 feb. 2021
Antwoorddatum: 2 mrt. 2021

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Kunt u aangeven welke eerdere voorvallen er zijn geweest? Werden daarmee milieuregels overtreden, en zo ja, welke?

Antwoord:
Er hebben zich de laatste maanden de volgende ongewone voorvallen voorgedaan:
• Ontstane geuroverlast als gevolg van een storing in het composteringsproces;
• Het aanlopen van transportbanden waardoor geluidoverlast kan ontstaan;
• Het uitvallen van de noodfakkel waardoor onverbrand gas vrijkomt;
• Een storing in een vergistingscel waardoor schuim gevormd wordt en op de bodem terecht komt.
Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer is van toepassing bij ongewone voorvallen. Er is geen sprake van een overtreding aangezien de voorvallen zijn gemeld en er maatregelen zijn getroffen conform deze wet.


2. Kunt u aangeven waarom het bedrijf onder een vergrootglas ligt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Als gevolg van het naleefgedrag van het bedrijf staat het bedrijf al jaren onder verscherpt toezicht.


3. Kunt u aangeven wat er precies gelekt is?

Antwoord:
Het bedrijf heeft aangegeven dat er dunne fractie van digestaat is gelekt. We wachten nog op de definitieve rapportage van het bedrijf. Om te achterhalen wat er gebeurd is moet het bedrijf zelf onderzoek doen. Wij hebben het bedrijf aangeschreven om ingevolge hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer gegevens te overleggen over de oorzaken van het ongewoon voorval, alsmede welke maatregelen zij hebben genomen om milieugevolgen te beperken en te voorkomen en welke maatregelen zij nemen om te voorkomen dat een dergelijk voorval zich nogmaals voordoet.


4. Is er gevaar voor en/of schade aan bodem en/of (oppervlakte)water ontstaan? Zo ja, wat is de omvang van de schade?

Antwoord:
Direct na het bekend worden van de lekkage is begonnen met het opruimen, waardoor schade aan bodem zoveel als mogelijk wordt beperkt. Door de toezichthouder van de omgevingsdienst is geconstateerd dat er geen risico is geweest voor vervuiling van het oppervlaktewater.


5. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: wat wordt er gedaan om de schade te herstellen, en wie draagt hiervan de kosten?

Antwoord:
Het bedrijf moet zelf de verontreiniging opruimen. Wij houden hier toezicht op. Ook de kosten van het opruimen zijn voor rekening van het bedrijf.


6. Hoe kan het dat iets wat recent geïnstalleerd en gekeurd is, toch kan zorgen voor een dergelijke ravage?

Antwoord:
Dit is bij ons op dit moment niet bekend. Het onderzoek en de rapportage zoals bij vraag 3 beschreven moeten hier duidelijkheid over geven.


7. Wat gaat er gebeuren om er voor te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt?

Antwoord:
Zoals in de beantwoording van vraag 3 al is aangegeven, dient het bedrijf in de rapportage ingevolge hoofdstuk 17 Wet milieubeheer aan te geven welke maatregelen zij nemen om te voorkomen dat een dergelijk voorval zich nogmaals voortdoet.


8. Zijn de benodigde vergunningen voor deze mestvergistingsinstallatie inmiddels allemaal op orde? Zo nee, wat ontbreekt er precies?

Antwoord:
Ja.


9. Hoe schat u de gevaren van mestfabrieken in voor de natuur en volksgezondheid?

Antwoord:
Ter bescherming van natuur en volksgezondheid bestaan diverse regels, met name in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en/of Wet Natuurbescherming maar bijvoorbeeld ook onze Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties. Bij het beoordelen van initiatieven, toetsen wij aan al deze regels. Op het moment dat een initiatief hieraan voldoet, achten wij hiermee het belang van natuur en volksgezondheid voldoende geborgd.


10. Bent u het met ons eens dat we, gezien de gevolgen van dit soort incidenten, die nooit helemaal zijn te voorkomen, deze risico’s van mestfabrieken niet moeten nemen?

Antwoord:
Bij alle activiteiten, dus niet alleen bij mestfabrieken, bestaat een risico op incidenten. Door het strikt toepassen van wet- en regelgeving wordt dit zoveel mogelijk voorkomen en worden de gevolgen, als die zich onverhoopt toch voordoen, zoveel mogelijk beperkt.