Tech­nische vragen over de ontwik­keling van een nieuwe busremise in Breda


Indiendatum: 1 feb. 2022

Naar wij hebben vernomen van omwonenden, zijn onlangs bomen gekapt op de Posthoorn, waar een investeerder nu zinnens is een grote bedrijfsloods te bouwen. In die bouwen huisden o.m. vleermuizen, die door de kap zijn verjaagd. Op de beoogde locatie voor de nieuwe busremise staat nu nog een van de weinige houtopstanden van de betreffende buurt. Hoogstwaarschijnlijk is deze houtopstand een toevluchtsoord voor vleermuizen en andere dieren geworden.

1. Is het uit te sluiten dat er bomen gekapt moeten worden voor de bouw van de nieuwe remise op de locatie aan de Druivenstraat? Zo nee, zijn er al compensatieplannen?

2. Is er ecologisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van (beschermde) soorten, zoals vleermuizen, op de beoogde locatie voor de nieuwe busremise, en naar de effecten van een actieve busremise op de aanwezige soorten ? Zo ja, wanneer en door wie is dat onderzoek uitgevoerd, en kunnen we het onderzoeksrapport inzien? Zo nee, wordt er nog een degelijk ecologisch onderzoek uitgevoerd voordat de grond wordt aangekocht?

3. Is op enig moment in overweging genomen om de leegstaande (panden op de) omringende bedrijventerreinen om te vormen tot locatie voor een nieuwe busremise? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van die overwegingen?

Indiendatum: 1 feb. 2022
Antwoorddatum: 2 feb. 2022

Naar wij hebben vernomen van omwonenden, zijn onlangs bomen gekapt op de Posthoorn, waar een investeerder nu zinnens is een grote bedrijfsloods te bouwen. In die bouwen huisden o.m. vleermuizen, die door de kap zijn verjaagd. Op de beoogde locatie voor de nieuwe busremise staat nu nog een van de weinige houtopstanden van de betreffende buurt. Hoogstwaarschijnlijk is deze houtopstand een toevluchtsoord voor vleermuizen en andere dieren geworden.

1. Is het uit te sluiten dat er bomen gekapt moeten worden voor de bouw van de nieuwe remise op de locatie aan de Druivenstraat? Zo nee, zijn er al compensatieplannen?

Antwoord:
Nee, voor de realisatie van de busremise dienen bomen gekapt te worden. Waar mogelijk worden bestaande bomen ingepast in het ontwerp. De gemeente Breda is eigenaar van het terrein en levert het terrein bouwrijp (en dus ontdaan van groen) op aan de provincie Noord-Brabant, zoals afgesproken in de koopovereenkomst.

Er is nog geen compensatieplan opgesteld door de gemeente Breda. Momenteel voert de gemeente Breda een ecologisch onderzoek uit naar de aanwezige Flora en Fauna. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden maatregelen getroffen om beschermde Flora en Fauna te mitigeren en/of te compenseren.


2. Is er ecologisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van (beschermde) soorten, zoals vleermuizen, op de beoogde locatie voor de nieuwe busremise, en naar de effecten van een actieve busremise op de aanwezige soorten ? Zo ja, wanneer en door wie is dat onderzoek uitgevoerd, en kunnen we het onderzoeksrapport inzien? Zo nee, wordt er nog een degelijk ecologisch onderzoek uitgevoerd voordat de grond wordt aangekocht?

Antwoord:
Nee, zie ook het antwoord op vraag 1. Het ecologisch onderzoek in opdracht van de gemeente Breda is nog in uitvoering. Dit wordt verzorgd door het bureau ECODAT. Dit onderzoek kan t.z.t. bij de gemeente Breda opgevraagd kan worden; dit maakt onderdeel uit van het gemeentelijk proces om het terrein bouwrijp op te leveren aan te provincie. De koopovereenkomst van de grond van de gemeente Breda met als doel om hier een remise te ontwikkelen door de Provincie is in juli 2020 ondertekend. Provinciale Staten is over de aankoop van de grond geïnformeerd door middel van een Statenmededeling, die op maandag 19 april 2021 geagendeerd was in uw Staten.


3. Is op enig moment in overweging genomen om de leegstaande (panden op de) omringende bedrijventerreinen om te vormen tot locatie voor een nieuwe busremise? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van die overwegingen?

Antwoord:
Nee, andere aanliggende gronden en panden zijn niet in overweging genomen. Het perceel voor de busremise heeft de bestemming ‘Bedrijven’ en de mogelijkheid deed zicht voor dat de gemeente Breda dit van de oorspronkelijke eigenaar kon kopen. De omliggende gronden en panden hebben een andere bestemming in het Bestemmingsplan en zijn in het bezit van andere eigenaren die hun gronden en panden niet hebben aangeboden. Tevens is het perceel voor de busremise direct aan de busbaan gelegen, nabij en met goede verbindingen met Station Breda; dit maakt dit perceel uniek en van meerwaarde m.b.t. onder meer veiligheid en efficiëntie.

Interessant voor jou

Vragen over de ecologische verbindingszone (EVZ) in de GOL-plannen en mogelijk gebruik van industriegrond in natuurgebieden

Lees verder

Technische vragen over 2e Wijzigingsverordening Luchthavenbesluit Seppe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer