Vragen over de ecolo­gische verbin­dingszone (EVZ) in de GOL-plannen en mogelijk gebruik van indu­strie­grond in natuur­ge­bieden


Indiendatum: 26 jan. 2022

Geacht college,

De driehoek Engelenseweg/Voordijk/inprikker Vijfhoevenlaan is in het verleden als ecologische verbindingszone (EVZ) voorgesteld op de locatie waar vanwege de uitvoering van de GOL-plannen een nieuwe verkeersontsluiting gepland staat. De EVZ dient als belangrijke oversteekplaats voor dieren onder de nieuwe verkeersverbinding. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Is vanuit de provincie bij belanghebbenden in het verleden de indruk gewekt dat de driehoek gelegen tussen Voordijk, Engelenseweg en de nieuwe inprikker naar de Vijfhoevenlaan als natuurgebied/EVZ bestemd en ingericht zou worden? Zo nee, waar blijkt dat uit?

2. Is/wordt de realisatie van de EVZ in de genoemde driehoek uitgevoerd in lijn met de eerder goedgekeurde plannen? Zo nee, welke wijzigingen zijn opgetreden en waarom?

3. Indien nee bij de vorige vraag, op welk moment heeft afstemming over de wijzigingen plaatsgevonden met de belanghebbenden?

4. Bent u bereid om u in te spannen, in samenwerking met de betreffende gemeente(n), om de EVZ te realiseren conform de plannen die eerder aan de omwonenden zijn gepresenteerd? Zo nee, waarom niet?

5. Indien er op een alternatieve locatie in het gebied een EVZ wordt gerealiseerd, kunt u ons een (ecologische) onderbouwing geven waarom voor deze locatie is gekozen?

Bij bodemonderzoeken in de voorbereiding op de GOL zijn er locaties aangetroffen waar de grond de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ heeft. Toepassing van die grond bij grondverzet is alleen mogelijk binnen gebieden met een bodemkwaliteit ‘Industrie’ en/of binnen een gebied met bodemfunctieklasse ‘Industrie’. Artikel 47 van het Besluit bodemkwaliteit biedt gemeenten de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen en randvoorwaarden gebiedsspecifiek beleid vast te leggen in een Nota bodembeheer. De gemeente Heusden maakt hier gebruik van. Uitgangspunt is dat de gekozen bodemkwaliteitseisen in harmonie zijn met het (toekomstige) bodemgebruik binnen de zone en in relatie hiermee er voor zorgen, dat geen risico’s voor mens en ecologie optreden. Bij de herontwikkeling en het grondverzet binnen het project GOL is het uitgangspunt om de binnen de gemeentegrenzen vrijkomende grond ook binnen die gemeentegrenzen te hergebruiken/toepassen en ook binnen het project GOL.

6. Bent u met ons eens dat het niet de bedoeling is dat vervuilde grond wordt gestort in of nabij ecologische verbindingszones, het Natuur Netwerk Brabant, in de Groenblauwe mantel en in het Hoogwater opvang gebied?

7. Wordt het gebruik van de industriegrond in bovenstaand geval toegepast in de beschermde Groenblauwe Mantel, of op andere locaties met (beschermde) natuurwaarden binnen het project GOL? Zo ja, op welke locaties?

8. Hoeveel kubieke meter vervuilde grond wordt in gebieden met natuurwaarden gestort?

9. Indien ja bij vraag 7, gaat u hiertegen ageren aangezien de toepassing van vervuilde grond in natuurgebieden in strijd is met de provinciale belangen en verordeningen? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 26 jan. 2022
Antwoorddatum: 22 feb. 2022

De driehoek Engelenseweg/Voordijk/inprikker Vijfhoevenlaan is in het verleden als ecologische verbindingszone (EVZ) voorgesteld op de locatie waar vanwege de uitvoering van de GOL-plannen een nieuwe verkeersontsluiting gepland staat. De EVZ dient als belangrijke oversteekplaats voor dieren onder de nieuwe verkeersverbinding. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Is vanuit de provincie bij belanghebbenden in het verleden de indruk gewekt dat de driehoek gelegen tussen Voordijk, Engelenseweg en de nieuwe inprikker naar de Vijfhoevenlaan als natuurgebied/EVZ bestemd en ingericht zou worden? Zo nee, waar blijkt dat uit?

Antwoord:
Het klopt dat de genoemde driehoek in de genoemde documenten is weergegeven als groengebied dan wel als onderdeel van een ecologische verbindingszone tussen de A59 en Sompen en Zooislagen. Daarbij is echter telkens expliciet aangegeven dat in het kader van GOL alleen de strook langs de Voordijk gerealiseerd zal gaan worden. Het deel tussen de A59 en deze driehoek is al grotendeels ingericht als natuur dan wel groengebied. Op de kaarten is dat zeer globaal aangegeven en beslaat een deel van de genoemde driehoek, dat nu in gebruik is als schapenwei. Overigens was en is alleen de strook langs de Voordijk onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen EHS en EVZ). De overige delen hebben dus nooit de formele status van natuurgebied gehad. Bij de uitwerking in het PIP is zowel op de planologische kaart als in het streefbeeld voor de EVZ (bijlage 32) duidelijk aangegeven dat alleen de strook langs de Voordijk als natuur ingericht gaat worden en niet de rest van de driehoek. In dat laatste document wordt ook uitgebreid beargumenteerd waarom de geschetste inrichting geschikt is voor de benoemde doelsoorten.


2. Is/wordt de realisatie van de EVZ in de genoemde driehoek uitgevoerd in lijn met de eerder goedgekeurde plannen? Zo nee, welke wijzigingen zijn opgetreden en waarom?

Antwoord:
Ja, de plannen zijn niet gewijzigd maar nader uitgewerkt en daarover is altijd open gecommuniceerd.


3. Indien nee bij de vorige vraag, op welk moment heeft afstemming over de wijzigingen plaatsgevonden met de belanghebbenden?

Antwoord:
n.v.t.


4. Bent u bereid om u in te spannen, in samenwerking met de betreffende gemeente(n), om de EVZ te realiseren conform de plannen die eerder aan de omwonenden zijn gepresenteerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, want de EVZ wordt gerealiseerd zoals in het Provinciaal Inpassingsplan is opgenomen. Het inrichten van genoemde driehoek als natuur is niet nodig om de EVZ goed te laten functioneren.


5. Indien er op een alternatieve locatie in het gebied een EVZ wordt gerealiseerd, kunt u ons een (ecologische) onderbouwing geven waarom voor deze locatie is gekozen?

Antwoord:
Er wordt geen EVZ gerealiseerd op een alternatieve locatie.


Bij bodemonderzoeken in de voorbereiding op de GOL zijn er locaties aangetroffen waar de grond de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ heeft. Toepassing van die grond bij grondverzet is alleen mogelijk binnen gebieden met een bodemkwaliteit ‘Industrie’ en/of binnen een gebied met bodemfunctieklasse ‘Industrie’. Artikel 47 van het Besluit bodemkwaliteit biedt gemeenten de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen en randvoorwaarden gebiedsspecifiek beleid vast te leggen in een Nota bodembeheer. De gemeente Heusden maakt hier gebruik van. Uitgangspunt is dat de gekozen bodemkwaliteitseisen in harmonie zijn met het (toekomstige) bodemgebruik binnen de zone en in relatie hiermee er voor zorgen, dat geen risico’s voor mens en ecologie optreden. Bij de herontwikkeling en het grondverzet binnen het project GOL is het uitgangspunt om de binnen de gemeentegrenzen vrijkomende grond ook binnen die gemeentegrenzen te hergebruiken/toepassen en ook binnen het project GOL.

6. Bent u met ons eens dat het niet de bedoeling is dat vervuilde grond wordt gestort in of nabij ecologische verbindingszones, het Natuur Netwerk Brabant, in de Groenblauwe mantel en in het Hoogwater opvang gebied?

Antwoord:
Ja, de term vervuilde grond/ industriegrond is onjuist. De term grond klasse industrie verwijst naar toepasbaarheid en niet naar herkomst. De grond waarvan de herkomst en kwaliteit bekend is wordt op een juiste wijze volgens de wettelijke regels toegepast om juist onnodige inzet van reiniging of stort te voorkomen. Het provinciale en het gemeentelijke beleid staat het storten van vervuilde grond niet toe en zeker niet in gebieden met de gevoeligste gebruikswaarde.
In dit geval heeft de gemeente Heusden specifiek beleid vastgesteld, enkel van toepassing voor het project GOL en voor grond die vrijkomt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heusden. Het gaat hierbij dus uitsluitend om grond uit de eigen gemeente waarvan de kwaliteit bekend is. De grond met klasse industrie wordt toegepast onder de toekomstige infrastructuur. De bestemming van deze grond is “verkeer” met een dubbelbestemming “groen blauwe mantel”. In dit geval oordeelt de gemeente dat ondanks dat er sprake is van een lokale verslechtering de bodemkwaliteit niet verslechtert projectniveau. Wij vertrouwen erop dat de gemeente Heusden als bevoegd gezag een weloverwogen beslissing heeft genomen en hebben om deze reden ook geen bezwaren hiertegen.


7. Wordt het gebruik van de industriegrond in bovenstaand geval toegepast in de beschermde Groenblauwe Mantel, of op andere locaties met (beschermde) natuurwaarden binnen het project GOL? Zo ja, op welke locaties?

Antwoord:
Zie antwoord 6. In de bijlage bij deze brief zijn de exacte locaties toegevoegd.


8. Hoeveel kubieke meter vervuilde grond wordt in gebieden met natuurwaarden gestort?

Antwoord:
De voorlopige schatting is dat er ca. 110.000 m3 grond van ‘klasse Industrie’ binnen het project GOL (binnen de gemeentegrenzen van Heusden) wordt afgegraven en wordt toegepast onder wegen. Er is geen sprake van toepassen van vervuilde grond in natuurgebieden.


9. Indien ja bij vraag 7, gaat u hiertegen ageren aangezien de toepassing van vervuilde grond in natuurgebieden in strijd is met de provinciale belangen en verordeningen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, aangezien er geen sprake is van toepassen van vervuilde grond in natuurgebieden maar toepassen van grond klasse Industrie onder wegen (conform vastgesteld gemeentelijk beleid).

Interessant voor jou

Vragen over handhaving op mestbewerking in de groenblauwe mantel in Gemert

Lees verder

Technische vragen over de ontwikkeling van een nieuwe busremise in Breda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer