Tech­nische vragen over de opkoop van een varkens­be­drijf en een aanstaande uitbreiding van een varkens­be­drijf, beide aan de Oister­wijk­sebaan in Heukelom


Indiendatum: 27 sep. 2022

Naar aanleiding van berichtgeving over de opkoop van een varkensbedrijf en een aanstaande uitbreiding van een varkensbedrijf, beide aan de Oisterwijksebaan in Heukelom, hebben wij volgende technische vragen.

1. In welk stadium zit het proces rond de benodigde natuurvergunning voor de uitbreiding aan de Oisterwijksebaan 6?

2. Afhankelijk van het antwoord op voorgaande vraag: wat is er al te zeggen over de wijziging van de stikstofuitstoot/-depositie als gevolg van de uitbreiding aan de Oisterwijksebaan 6?

3. Op basis van welke provinciale regeling en uit welk 'potje' is de laatste ontbrekende € 900.000 bekostigd, voor het uitkopen van de varkenshouderij aan de de Oisterwijksebaan 2?

Indiendatum: 27 sep. 2022
Antwoorddatum: 29 sep. 2022

Naar aanleiding van berichtgeving over de opkoop van een varkensbedrijf en een aanstaande uitbreiding van een varkensbedrijf, beide aan de Oisterwijksebaan in Heukelom, hebben wij volgende technische vragen.

1. In welk stadium zit het proces rond de benodigde natuurvergunning voor de uitbreiding aan de Oisterwijksebaan 6?

Antwoord:
Op 28 september 2021 hebben wij in ontwerp een vvgb afgegeven aan de gemeente Oisterwijk waarin wij hebben aangegeven dat er geen vergunningplicht is voor de ontwikkeling, omdat er sprake is van intern salderen. Op 20 september 2022 hebben wij op verzoek van de gemeente een reactie gegeven op tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ingediende zienswijzen. Wij hebben nog niet vernomen of de omgevingsvergunning inmiddels definitief is verleend door de gemeente.


2. Afhankelijk van het antwoord op voorgaande vraag: wat is er al te zeggen over de wijziging van de stikstofuitstoot/-depositie als gevolg van de uitbreiding aan de Oisterwijksebaan 6?

Antwoord:
De aangevraagde ontwikkeling blijft binnen de ruimte van de Wnb-vergunning van 26 maart 2014 (kenmerk C2066004). Deze is verleend voor een NH3-emissie van 6.971,25 kg/jaar en een NOx-emissie van 504,47 kg/jaar. De nu aangevraagde emissies bedragen 5.451,24 kg NH3/jaar en 454,81 kg NOx/jaar. De stikstofdepositie op het hoogst belaste (Nederlandse) Natura 2000-gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’ daalt daardoor van 0,35 naar 0,26 mol N/ha/jaar. De deposities op andere Natura 2000-gebieden dalen ook.


3. Op basis van welke provinciale regeling en uit welk 'potje' is de laatste ontbrekende € 900.000 bekostigd, voor het uitkopen van de varkenshouderij aan de de Oisterwijksebaan 2?

Antwoord:
Op basis van vrijwilligheid zijn in Noord-Brabant gelegen veehouderijen aangekocht die als piekbelasters van stikstof op stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden kunnen worden aangemerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ter beschikking gestelde geldmiddelen op basis van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. Oisterwijksebaan 2 is een deelnemer aan deze regeling.