Tech­nische vragen over de plannen voor de kap van bomen aan weers­zijden van de N270 van Deurne naar Venray


Indiendatum: 7 nov. 2022

De bomen aan weerszijden van de N270 van Deurne naar Venray worden grotendeels omgezaagd voor de herinrichting van de provinciale weg. Ook verdwijnt er een stuk bos. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Kunt u ons voorzien van het bestemmings- en compensatieplan met betrekking tot deze situatie?

2. Wat is in deze situatie de omvang van het verlies aan ecologische waarden en kenmerken?

3. Welke functie hebben de betreffende bomen voor vleermuizen?

4. Op welke locatie en op welke wijze wordt het verlies gecompenseerd?

5. Kunt u een toelichting geven op de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie?

6. Op welke termijn wordt de compensatie uitgevoerd?

Indiendatum: 7 nov. 2022
Antwoorddatum: 18 nov. 2022

De bomen aan weerszijden van de N270 van Deurne naar Venray worden grotendeels omgezaagd voor de herinrichting van de provinciale weg. Ook verdwijnt er een stuk bos. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Kunt u ons voorzien van het bestemmings- en compensatieplan met betrekking tot deze situatie?

Antwoord:
Relevante stukken zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl; N270 Langstraat Gemeente Deurne, bestemmingsplan onherroepelijk, vastgesteld 6 juli 2021:
· Toelichting Bijlage 1 Voorlopig Ontwerp Plus
· Toelichting Bijlage 9 Toetsing en compensatieplan NNN Reconstructie
N270 Deurne - Limburgse grens, Provincie Noord-Brabant, 14 juni 2017.


2. Wat is in deze situatie de omvang van het verlies aan ecologische waarden en kenmerken?

Antwoord:
· Bijlage 1 Voorlopig Ontwerp Plus bestaat uit een tekening met een legenda waarin staat aangegeven welke “te handhaven boom”, “te verwijderen boom” en “aan te planten boom” zijn. Voor de reconstructie worden 220 losse bomen gerooid, waarvan er 17 vergunningplichtig zijn en 203 vergunningvrij.
· Daarnaast gaat er 1,3 ha “droog bos met productie” verloren (zie paragraaf 2.3 uit bijlage Toetsing en compensatieplan NNN).


3. Welke functie hebben de betreffende bomen voor vleermuizen?

Antwoord:
De losse bomen en het droog bos met productie hebben voor vleermuizen slechts een functie als vliegroute, en hebben geen foerageer- of verblijfsfunctie (zie paragraaf 4.5 in bijgevoegd Activiteitenplan).


4. Op welke locatie en op welke wijze wordt het verlies gecompenseerd?

Antwoord:
Het verlies van bomen wordt gecompenseerd conform regelgeving en beleid van provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne.
i. Het verlies van 1,3 ha “droog bos met productie” is financieel gecompenseerd via het Groenfonds.
ii. De te kappen losse bomen worden gecompenseerd door herplant. Het gaat om 146 te herplanten bomen die zoveel mogelijk in de laanstructuur terugkomen zoals weergegeven in bijlage 1 Voorlopig Ontwerp Plus. De soort bomen en de grootte van de te herplanten bomen wordt in overleg met de gemeente Deurne bepaald.
De termijn van herplant vindt plaats in overleg met de gemeente Deurne maar binnen de uitvoeringstermijn van de wegreconstructie.


5. Kunt u een toelichting geven op de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie?

Antwoord:
Zie vraag 4.


6. Op welke termijn wordt de compensatie uitgevoerd?

Antwoord:
· Voor “droog bos met productie”: de financiële compensatie in het Groenfonds is in 2021 geregeld conform de provinciale verordening.
· Voor “losse bomen”: wordt de realisatietermijn bepaald in overleg met de gemeente Deurne maar binnen de uitvoeringstermijn van de wegreconstructie.

Interessant voor jou

Technische vragen over het verbod op jacht om verspreiding van vogelgriep te verminderen

Lees verder

Aanvullende vragen over ontwikkelingen in of nabij Natura 2000-gebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer