Tech­nische vragen over de stand van zaken en verschil­lende aspecten rond de lucht­vaart in Brabant


Indiendatum: 5 sep. 2022

Wij hebben een aantal technische vragen over verschillende aspecten van de luchtvaart in onze provincie. Hieronder zijn de vragen gegroepeerd per onderwerp. Wij danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Vluchten boven Natura 2000-gebieden
Van mensen die bij het gebied wonen, hebben we vernomen dat er sinds mei, opeens, van 7 tot 24 uur wordt gevlogen over Natura 2000-gebied Kempenland West, meer specifiek over de Roovert. Het gaat soms om meerdere toestellen per uur. Het vermoeden is dat er een aanvliegroute is veranderd, o.i.d..

1. Kunt u aangeven van en naar welke luchthaven(s) de vliegtuigen vliegen die boven Natura 2000-gebied Kempenland West vliegen; is dat Eindhoven Airport?

2. Is er, zoals wordt vermoed, sprake van verandering in gebruik van de aanvliegroutes van Eindhoven Airport waardoor nu boven Kempenland West wordt gevlogen?

3. Op welke hoogte vliegen de toestellen over Kempenland West?

4. Conflicteert dit met de regels die gelden voor stiltegebieden (Kempenland West betreft vrijwel geheel een stiltegebied)?


Airparc Seppe

5. Welke bedrijven zijn momenteel gevestigd op Airparc Seppe?

6. Op welke manier en in welke mate zijn deze bedrijven luchtvaart gerelateerd?

7. Wat is de huidige stand van zaken rond de aanpassing van het bestemmingsplan van Airparc Seppe, met als doel het mogelijk maken van vestiging van niet-luchtvaart gerelateerde bedrijven, op een deel van het terrein (zoals dat in 2021 speelde)?

8. Indien er al een definitief besluit is genomen over aanpassing van het bestemmingsplan (zoals in de vorige vraag genoemd), welke rol heeft de provincie/GS in dit besluit gespeeld?

9. Wat is de stand van zaken rond de uitbreiding van Airparc Seppe met fase 3 en 4? Is daar een Wnb-vergunning voor nodig, en is die al aangevraagd en verleend?


Recreatieve vluchten op luchthaven Seppe

10. Hoeveel procent (ongeveer) van de vluchten van/naar luchthaven Seppe zijn recreatief (niet zijnde defensievluchten, zakelijke vluchten en vluchten van de nooddiensten)? Indien mogelijk graag een verdeling in vliegtuig-, helikopter- en gyrocoptervliegbewegingen.

11. Hoeveel procent (ongeveer) van de vluchten van/naar luchthaven Seppe betreffen particuliere lesvluchten (niet zijnde defensievluchten, zakelijke vluchten en vluchten van de nooddiensten)? Indien mogelijk graag een verdeling in vliegtuig-, helikopter- en gyrocopterlessen.

12. Welke bedrijven op luchthaven Seppe bieden vliegopleidingen aan? Indien mogelijk graag een verdeling in vliegtuig-, helikopter- en gyrocopterlessen.

13. Wordt luchthaven Seppe ook gebruikt voor particuliere lesvluchten van bedrijven die op andere luchthavens zijn gevestigd? Zo ja, hoeveel betreft het?

14. Klopt het dat er ook privé geregistreerde toestellen worden gebruikt voor de vliegopleidingen? Zo ja, is dat wettelijk toegestaan?

15. Er zijn regels afgesproken voor start- en landingsprocedures om de overlast voor bewoners en natuur te beperken. Zijn er ook regels voor het vliegen buiten het gebied van luchthaven Seppe, om overlast zoals door laagvliegen en “stunten” te voorkomen? En wat gebeurt er als vliegers zich niet aan die regels houden? Wie handhaaft in dezen?


Defensievluchten op luchthaven Seppe

16. Hoeveel procent (ongeveer) van de vluchten van/naar luchthaven Seppe betreffen defensievluchten? Indien mogelijk graag een verdeling in vliegtuig- en helikoptervliegbewegingen.

17. Welke activiteiten betreft dat; gaat het om oefeningen?

18. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: is Seppe en omgeving aangewezen als militair oefengebied c.q. laagvlieggebied? Zo ja, waarom worden dergelijke vluchten of oefeningen niet gehouden vanaf de daarvoor aangewezen vliegbases Woensdrecht en Gilze, en boven aangewezen militair oefengebied?

19. Indien ‘ja’ op vraag 17: mMet welk(e) type(n) vliegtuig(en) en/of helikopter(s) worden militaire trainingsvluchten uitgevoerd; PC7 en/of ook ander types?

Parachutisten

20. Hoeveel procent (ongeveer) van de vluchten van/naar luchthaven Seppe betreffen vluchten voor parachutisten? Indien mogelijk graag een verdeling in particuliere en militaire vluchten.

21. Indien er militaire parachutevluchten vanaf luchthaven Seppe worden gehouden: waarom worden dergelijke vluchten niet gehouden vanaf de daarvoor aangewezen vliegbases Woensdrecht en Gilze?

Gyrocopters

17 Juni 2021 stelden wij technische vragen n.a.v. een brief aan GS van stichting Elektoor, over overlast van rondvliegende gyrocopters. In reactie op onze vragen en die brief is aangegeven dat er contact is geweest met de exploitant van de luchthaven om te bespreken of er mogelijkheden zijn om de overlast te beperken: “De exploitant heeft aangegeven dat er op dit moment extra opleidingen voor gyropcopterpiloten worden gegeven. De verwachting is de overlast weer af zal nemen op het moment dat deze extra opleidingen eind juni zijn afgerond.”
Deze zomer is er weer overlast ervaren van de gyrocopters.

22. Ligt het in de verwachting dat deze overlast een jaarlijks terugkerend iets is, tijdens de zomermaanden, waarin jaarlijks opleidingen voor gyrocopterpiloten worden gegeven?

23. Heeft luchthaven Seppe iets toegezegd in het kader van het verminderen van de overlast door gyrocopters? Zo ja, wat?

In het Ontwerp-Beleidskader Milieu 2030 staat in het onderdeel Luchtvaart over overlast van o.a. gyrocopters:
“Daarnaast kijken we of het gebruik van de luchthaven door luchtvaartuigen die voor een relatief groot deel van de overlast zorgen (denk daarbij bijvoorbeeld aan lesvliegtuigen, parachutistenvliegtuigen, gyrocopters) in aantal of in tijdstippen kan worden beperkt.”

24. Wat is er nog onduidelijk over de mogelijkheden om overlast van bijvoorbeeld gyrocopters te beperken?

In een van de zienswijzen op het ontwerp van de tweede wijzigingsverordening Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe Noord-Brabant werd aangegeven dat niet duidelijk is in welke geluidsklasse gyrocopters vallen. In reactie op dat punt van de zienswijze werd aangegeven dat het college van Gedeputeerde Staten van mening is dat duidelijk moet zijn onder welk type de gyrocopters worden ingeschaald. “Ze hebben dan ook contact opgenomen met de exploitant van de luchthaven en met het Nederlands lucht- en ruimtevaartuigcentrum (NLR) met de vraag om hier duidelijkheid in te brengen. De verwachting is dan ook dat de registratie bij de jaarlijkse geluidsrapportage op orde is.”

25. Wat is hiervan de stand van zaken; is al duidelijk in welke geluidsklasse gyrocopters vallen?

26. Zijn er specifieke regels voor het gebruik van gyrocopters?

27. Voldoet luchthaven Seppe aan de eisen voor gebruik van een gyrocopter, bijvoorbeeld als het gaat om de breedte van de baan? Zo ja, waaruit blijkt dit?

Indiendatum: 5 sep. 2022
Antwoorddatum: 29 sep. 2022

Wij hebben een aantal technische vragen over verschillende aspecten van de luchtvaart in onze provincie. Hieronder zijn de vragen gegroepeerd per onderwerp. Wij danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Vluchten boven Natura 2000-gebieden

Van mensen die bij het gebied wonen, hebben we vernomen dat er sinds mei, opeens, van 7 tot 24 uur wordt gevlogen over Natura 2000-gebied Kempenland West, meer specifiek over de Roovert. Het gaat soms om meerdere toestellen per uur. Het vermoeden is dat er een aanvliegroute is veranderd, o.i.d..

1. Kunt u aangeven van en naar welke luchthaven(s) de vliegtuigen vliegen die boven Natura 2000-gebied Kempenland West vliegen; is dat Eindhoven Airport?

Antwoord:
Ja


2. Is er, zoals wordt vermoed, sprake van verandering in gebruik van de aanvliegroutes van Eindhoven Airport waardoor nu boven Kempenland West wordt gevlogen?

Antwoord:
Er zijn geen aanvliegroutes veranderd, wel is het zo dat de aanvliegroutes een bepaalde bandbreedte hebben. Het kan zijn dat er binnen deze bandbreedte net iets anders wordt gevlogen.


3. Op welke hoogte vliegen de toestellen over Kempenland West?

Antwoord:
Wij beschikken niet over de (hoogte)gegevens van de vliegtuigen die over Kempenland West vliegen. Op het moment dat luchtvaartuigen los zijn van de grond vallen ze onder bevoegdheid van de inspectie van leefomgeving en transport (ILenT).


4. Conflicteert dit met de regels die gelden voor stiltegebieden (Kempenland West betreft vrijwel geheel een stiltegebied)?

Antwoord:
Het is niet verboden om boven stiltegebieden te vliegen. Wellicht dat dit verandert in het kader van de zogenaamde luchtruimherziening, waar het Ministerie van IenW op dit moment aan werkt.


Airparc Seppe

5. Welke bedrijven zijn momenteel gevestigd op Airparc Seppe?

Antwoord:
[volgt nog]


6. Op welke manier en in welke mate zijn deze bedrijven luchtvaart gerelateerd?

Antwoord:
[volgt nog]


7. Wat is de huidige stand van zaken rond de aanpassing van het bestemmingsplan van Airparc Seppe, met als doel het mogelijk maken van vestiging van niet-luchtvaart gerelateerde bedrijven, op een deel van het terrein (zoals dat in 2021 speelde)?

Antwoord:
[volgt nog]


8. Indien er al een definitief besluit is genomen over aanpassing van het bestemmingsplan (zoals in de vorige vraag genoemd), welke rol heeft de provincie/GS in dit besluit gespeeld?

Antwoord:
[volgt nog]


9. Wat is de stand van zaken rond de uitbreiding van Airparc Seppe met fase 3 en 4? Is daar een Wnb-vergunning voor nodig, en is die al aangevraagd en verleend?

Antwoord:
[volgt nog]


Recreatieve vluchten op luchthaven Seppe

10. Hoeveel procent (ongeveer) van de vluchten van/naar luchthaven Seppe zijn recreatief (niet zijnde defensievluchten, zakelijke vluchten en vluchten van de nooddiensten)? Indien mogelijk graag een verdeling in vliegtuig-, helikopter- en gyrocoptervliegbewegingen.

Antwoord:
Deze informatie vindt u terug in tabel 5 van de bijlage.


11. Hoeveel procent (ongeveer) van de vluchten van/naar luchthaven Seppe betreffen particuliere lesvluchten (niet zijnde defensievluchten, zakelijke vluchten en vluchten van de nooddiensten)? Indien mogelijk graag een verdeling in vliegtuig-, helikopter- en gyrocopterlessen.

Antwoord:
Deze informatie vindt u terug in tabel 5 van de bijlage.


12. Welke bedrijven op luchthaven Seppe bieden vliegopleidingen aan? Indien mogelijk graag een verdeling in vliegtuig-, helikopter- en gyrocopterlessen.

Antwoord:
Over deze informatie beschikken wij niet en hoeven wij vanuit onze rol als bevoegd gezag ook niet te beschikken.


13. Wordt luchthaven Seppe ook gebruikt voor particuliere lesvluchten van bedrijven die op andere luchthavens zijn gevestigd? Zo ja, hoeveel betreft het?

Antwoord:
Over deze informatie beschikken wij niet en hoeven wij vanuit onze rol als bevoegd gezag ook niet te beschikken.


14. Klopt het dat er ook privé geregistreerde toestellen worden gebruikt voor de vliegopleidingen? Zo ja, is dat wettelijk toegestaan?

Antwoord:
Over deze informatie beschikken wij niet en hoeven wij vanuit onze rol als bevoegd gezag ook niet te beschikken.


15. Er zijn regels afgesproken voor start- en landingsprocedures om de overlast voor bewoners en natuur te beperken. Zijn er ook regels voor het vliegen buiten het gebied van luchthaven Seppe, om overlast zoals door laagvliegen en “stunten” te voorkomen? En wat gebeurt er als vliegers zich niet aan die regels houden? Wie handhaaft in dezen?

Antwoord:
Uiteraard zijn er regels voor luchtvaartuigen als zij buiten het gebied van de luchthaven zijn. Daarbij gaat het o.a. om hoogteregels en veiligheidsvoorschriften. Op het moment dat luchtvaartuigen los zijn van de grond vallen ze onder bevoegdheid van de inspectie van leefomgeving en transport (ILenT).


Defensievluchten op luchthaven Seppe

16. Hoeveel procent (ongeveer) van de vluchten van/naar luchthaven Seppe betreffen defensievluchten? Indien mogelijk graag een verdeling in vliegtuig- en helikoptervliegbewegingen
.

Antwoord:
Deze informatie vindt u terug in tabel 5 van de bijlage.


17. Welke activiteiten betreft dat; gaat het om oefeningen?

Antwoord:
Nee.


18. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: is Seppe en omgeving aangewezen als militair oefengebied c.q. laagvlieggebied? Zo ja, waarom worden dergelijke vluchten of oefeningen niet gehouden vanaf de daarvoor aangewezen vliegbases Woensdrecht en Gilze, en boven aangewezen militair oefengebied?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 17.


19. Indien ‘ja’ op vraag 17: Met welk(e) type(n) vliegtuig(en) en/of helikopter(s) worden militaire trainingsvluchten uitgevoerd; PC7 en/of ook ander types?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 17.


Parachutisten
20. Hoeveel procent (ongeveer) van de vluchten van/naar luchthaven Seppe betreffen vluchten voor parachutisten? Indien mogelijk graag een verdeling in particuliere en militaire vluchten.

Antwoord:
Deze informatie vindt u terug in tabel 5 van de bijlage.


21. Indien er militaire parachutevluchten vanaf luchthaven Seppe worden gehouden: waarom worden dergelijke vluchten niet gehouden vanaf de daarvoor aangewezen vliegbases Woensdrecht en Gilze?

Antwoord:
Er worden geen militaire parachutevluchten gehouden vanaf Breda International Airport. Wel is het zo dat tijdens de coronaperiode een enkele keer vanuit een burgervliegtuig dat is vertrokken vanaf de luchthaven militaire parachutisten zijn gedropt. Dit was toen een uitzondering enkel omdat er door de corona-regels op dat moment niet geoefend kon worden in het buitenland.


Gyrocopters

17 Juni 2021 stelden wij technische vragen n.a.v. een brief aan GS van stichting Elektoor, over overlast van rondvliegende gyrocopters. In reactie op onze vragen en die brief is aangegeven dat er contact is geweest met de exploitant van de luchthaven om te bespreken of er mogelijkheden zijn om de overlast te beperken: “De exploitant heeft aangegeven dat er op dit moment extra opleidingen voor gyropcopterpiloten worden gegeven. De verwachting is de overlast weer af zal nemen op het moment dat deze extra opleidingen eind juni zijn afgerond.”
Deze zomer is er weer overlast ervaren van de gyrocopters.

22. Ligt het in de verwachting dat deze overlast een jaarlijks terugkerend iets is, tijdens de zomermaanden, waarin jaarlijks opleidingen voor gyrocopterpiloten worden gegeven?

Antwoord:
Overlast is subjectief, dus het is niet te voorspellen of dit jaarlijks terugkerend is. Vooralsnog ziet het er wel naar uit dat de opleidingen voor gyrocopterpiloten terugkerend zijn.


23. Heeft luchthaven Seppe iets toegezegd in het kader van het verminderen van de overlast door gyrocopters? Zo ja, wat?

Antwoord:
De luchthaven en het bedrijf dat de opleidingen voor de gyrocopteropleidingen verzorgt hebben met de omwonende die relatief veel overlast ervaart rond de tafel gezeten. Daar zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van, of afwisselen van de routes die gevolgd worden. Gezien de ontwikkeling van de klachten die we krijgen over gyrocopters lijkt dit effect te hebben


In het Ontwerp-Beleidskader Milieu 2030 staat in het onderdeel Luchtvaart over overlast van o.a. gyrocopters:
“Daarnaast kijken we of het gebruik van de luchthaven door luchtvaartuigen die voor een relatief groot deel van de overlast zorgen (denk daarbij bijvoorbeeld aan lesvliegtuigen, parachutistenvliegtuigen, gyrocopters) in aantal of in tijdstippen kan worden beperkt.”

24. Wat is er nog onduidelijk over de mogelijkheden om overlast van bijvoorbeeld gyrocopters te beperken?

Antwoord:
Op grond van artikel 8.44 lid 1 onder a Wet luchtvaart kunnen naast grenswaarden ook regels worden gesteld voor zover deze nodig zijn met het oog op de geluidsbelasting. Via regels in het luchthavenbesluit kunnen de tijden waarop bijvoorbeeld gyrocoptervluchten en parachutevluchten mogen worden uitgevoerd, worden beperkt, mits dit gebeurt vanuit oogpunt van geluids(beperking). Wat er nog onduidelijk is, is dat dergelijke regulering nog niet eerder door de rechter is getoetst.


In een van de zienswijzen op het ontwerp van de tweede wijzigingsverordening Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe Noord-Brabant werd aangegeven dat niet duidelijk is in welke geluidsklasse gyrocopters vallen. In reactie op dat punt van de zienswijze werd aangegeven dat het college van Gedeputeerde Staten van mening is dat duidelijk moet zijn onder welk type de gyrocopters worden ingeschaald. “Ze hebben dan ook contact opgenomen met de exploitant van de luchthaven en met het Nederlands lucht- en ruimtevaartuigcentrum (NLR) met de vraag om hier duidelijkheid in te brengen. De verwachting is dan ook dat de registratie bij de jaarlijkse geluidsrapportage op orde is.”

25. Wat is hiervan de stand van zaken; is al duidelijk in welke geluidsklasse gyrocopters vallen?

Antwoord:
Luchtvaartuigen worden door het ministerie van IenW ingedeeld in verschillende geluidscategorieën. Op basis van de indeling in categorien wordt vervoglens de geluidsberekening gemaakt. De gyrocopters zijn feitelijk niet ingedeeld in een geluidscategorie. Het type gyrocopter waar op Breda international Airport mee wordt gevlogen heeft echter wel een eigen onafhankelijk vastgestelde geluidscertificering. Voor de geluidsberekeningen worden daarom deze gegevens uit deze certificering gebruikt.


26. Zijn er specifieke regels voor het gebruik van gyrocopters?

Antwoord:
Gyrocopters worden door de wetgever behandeld als regulier vliegtuig, dat valt onder het klein verkeer. Er gelden voor gyrocopters dan ook geen andere regels dan voor ander klein verkeer.


27. Voldoet luchthaven Seppe aan de eisen voor gebruik van een gyrocopter, bijvoorbeeld als het gaat om de breedte van de baan? Zo ja, waaruit blijkt dit?

Antwoord:
Wij zijn geen bevoegd gezag voor een dergelijke beoordeling. Eisen zoals baanbreedte voor een bepaalde luchthaven vallen onder het bevoegd gezag van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.