Tech­nische vervolg­vragen over Bijdra­ge­re­geling `Grote Oogst` in het kader van versnelling verduur­zaming bedrij­ven­ter­reinen


Indiendatum: 5 sep. 2022

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze technische vragen over de bijdrageregeling ‘Grote Oogst’. De antwoorden hebben bij ons geleid tot de volgende vervolgvragen.

1. Wat wordt er met de door de verduurzaming vrijgekomen stikstof gedaan; mag de gereduceerde stikstofuitstoot van bedrijventerreinen (na eventuele afroming) als stikstofruimte gebruikt worden voor nieuwe ontwikkelingen? M.a.w., kan de stikstofreductie voor saldering gebruikt worden? Graag een toelichting.

Als antwoord op vraag 6 zegt u: “Het betreft hier een bijdrageregeling voor een dertiental gemeenten waar we al ruim een jaar mee samenwerken om tot lokale plannen van aanpak te komen”.

2. Op welke wijze bent u tot samenwerking met specifiek deze dertien gemeenten gekomen?

3. Hebben alle Brabantse gemeenten (met een bedrijventerrein) evenveel kans gehad in dit kader samen te werken, en dus evenveel kans gehad om een beroep te kunnen doen op een bijdrage voor verduurzaming van een bedrijventerrein?

Indiendatum: 5 sep. 2022
Antwoorddatum: 5 sep. 2022

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze technische vragen over de bijdrageregeling ‘Grote Oogst’. De antwoorden hebben bij ons geleid tot de volgende vervolgvragen.

1. Wat wordt er met de door de verduurzaming vrijgekomen stikstof gedaan; mag de gereduceerde stikstofuitstoot van bedrijventerreinen (na eventuele afroming) als stikstofruimte gebruikt worden voor nieuwe ontwikkelingen? M.a.w., kan de stikstofreductie voor saldering gebruikt worden? Graag een toelichting.

Antwoord:
Onduidelijk is nog welke concrete maatregelen en investeringen volgen uit dit project. Daarmee is ook nog onduidelijk hoeveel gereduceerde stikstofuitstoot hiermee gepaard gaat en wat daarmee wordt gedaan. Dit moet gaande het project duidelijk worden.


Als antwoord op vraag 6 zegt u: “Het betreft hier een bijdrageregeling voor een dertiental gemeenten waar we al ruim een jaar mee samenwerken om tot lokale plannen van aanpak te komen”.

2. Op welke wijze bent u tot samenwerking met specifiek deze dertien gemeenten gekomen?

Antwoord:
Op de eerdergenoemde prioritaire thema's liggen voor komende jaren flinke opgaven en ambities. Grote Oogst is de uitvoering van de wens om hier als provincie een actieve(re) rol in te spelen. Het project is daarom niet alleen bedoeld om ervaring op te doen en de geleerde lessen Brabant-breed te delen, maar juist ook om gaandeweg substantieel impact te maken.
Tegelijkertijd is het voor de provincie niet mogelijk om op alle
bedrijventerreinen in Noord-Brabant een actieve rol in te nemen. Er heeft
daarom eerst een exercitie in drie stappen plaatsgevonden om te kijken waar
de provinciale inzet het meest kansrijk zou zijn en de meeste impact zou
kunnen maken:
1. Er is onderzoek uitgevoerd door Buck Consultants naar op welke bedrijventerreinen de meeste kansen en ruimte liggen.
2. Er heeft een analyse plaatsgevonden op welke bedrijventerreinen de opgaven op het gebied van Energie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie het grootst zijn.
3. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met provinciebrede partners (zoals bijvoorbeeld de BOM en VNO-NCW) om draagvlak, netwerk, organisatiegraad en potentieel interessante projecten te verkennen.
Het specifieke aantal van 12+1 terreinen, en de verdeling daarvan, is vervolgens tot stand gekomen door enerzijds de inschatting op hoeveel terreinen de provinciale organisatie qua capaciteit realistisch gezien een actieve rol zou kunnen spelen. En anderzijds vanuit de wens om in ieder geval per regio een gelijk aantal locaties te ondersteunen. Waarbij Haven Moerdijk gezien is als een uitzondering vanwege de grootte en de positie in een aantal bovenregionale processen.


3. Hebben alle Brabantse gemeenten (met een bedrijventerrein) evenveel kans gehad in dit kader samen te werken, en dus evenveel kans gehad om een beroep te kunnen doen op een bijdrage voor verduurzaming van een bedrijventerrein?

Antwoord:
Nee, zie ook het antwoord op vraag 2. Er is in eerste instantie een handreiking gedaan naar de drie locaties per regio die op basis van de beschreven exercitie bovenaan onze shortlist stonden. Al deze locaties hebben de uitnodiging om hierin samen op te trekken aangenomen.

Interessant voor jou

Vragen over de amper onderbouwde raming van geuruitstoot door de bio-energie-centrale van VTTI in Tilburg en de gevolgen voor de omwonenden

Lees verder

Technische vragen over de stand van zaken en verschillende aspecten rond de luchtvaart in Brabant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer