Tech­nische vragen over de stand van zaken met betrekking tot de Brabantse Bossen­stra­tegie


Indiendatum: 7 dec. 2020

Wat betreft de uitvoering van de Bossenstrategie Noord-Brabant heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende technische vragen.

1. Wat is de stand van zaken betreffende de uitvoering van de bossenstrategie (met name in relatie tot, maar niet beperkt tot de Brabantse ambitiekaart van het NNB)?

2. Hebben zich al initiatiefnemers gemeld voor nieuwe ontwikkelingen wat betreft bos- en natuurbeheer?

3. Zijn er in het kader van de Bossenstrategie al subsidieaanvragen bij de provincie binnengekomen? Zo ja, voor welke projecten?

4. Wordt er vanuit de provincie actief gezocht naar partners in projecten in het kader van de Bossenstrategie?

5. In hoeverre is in de uitwerking van de bossenstrategie onderzocht of de geschiktheid van de groeiplaats voor bepaalde boomsoorten een reden is voor problemen ten aanzien van groei en vitaliteit van bomen?

6. Speelt de depositie van stikstof bij de locatiekeuze voor nieuw bos een rol? Zo ja, welke?

Indiendatum: 7 dec. 2020
Antwoorddatum: 10 dec. 2020

Wat betreft de uitvoering van de Bossenstrategie Noord-Brabant heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende technische vragen.

1. Wat is de stand van zaken betreffende de uitvoering van de bossenstrategie (met name in relatie tot, maar niet beperkt tot de Brabantse ambitiekaart van het NNB)?

Antwoord:
In het voorjaar van 2021 komen GS met een uitvoeringsagenda. De bossenstrategie is bij alle natuurorganisaties en waterschappen op de agenda geplaatst. Ook bij de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden is er aandacht voor gevraagd, in combinatie met de aanpak voor verdroging en klimaatadaptatie. Met de boomfeestdag van maart 2021 gaan we gemeenten benaderen. Betreffende de aanleg van bossen en het opknappen van bos zijn we nog afwachting op middelen van het Rijk en de EU. Op de Brabantse ambitiekaart willen wij in 2021 meer bos toevoegen.

2. Hebben zich al initiatiefnemers gemeld voor nieuwe ontwikkelingen wat betreft bos- en natuurbeheer?

Antwoord:
Ja, enkele gemeenten, particulieren en TBO’s hebben interesse getoond.

3. Zijn er in het kader van de Bossenstrategie al subsidieaanvragen bij de provincie binnengekomen? Zo ja, voor welke projecten?

Antwoord:
Nee, want er is geen subsidieregeling voor de bossenstrategie.

4. Wordt er vanuit de provincie actief gezocht naar partners in projecten in het kader van de Bossenstrategie?

Antwoord:
Ja.

5. In hoeverre is in de uitwerking van de bossenstrategie onderzocht of de geschiktheid van de groeiplaats voor bepaalde boomsoorten een reden is voor problemen ten aanzien van groei en vitaliteit van bomen?

Antwoord:
In zowel de provinciale en de landelijke bossenstrategie is aangegeven dat op de zandgronden veel voorkomende boomsoorten als fijnspar, grove den en zomereik allemaal problemen hebben met groei en vitaliteit.

6. Speelt de depositie van stikstof bij de locatiekeuze voor nieuw bos een rol? Zo ja, welke?

Antwoord:
Nee.