Tech­nische vragen over de Staten­me­de­deling Jaar­rap­portage 2018: Lucht­kwa­liteit in Noord-Brabant door verkeer, veehou­de­rijen en industrie


Indiendatum: apr. 2020

In de woonomgeving van 10 veehouderijen in negen Brabantse gemeenten is een overschrijding van de norm voor fijnstof berekend. Een toename van het aantal overschrijdingen ten opzichte van 2017 komt vermoedelijk doordat gemeenten meer veehouderijen hebben opgegeven in de berekeningen over 2018. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Wat was het aantal door gemeenten opgegeven veehouderijen over de jaren 2017 en over 2018, en wat is het correcte aantal veehouderijen in Noord-Brabant?

2. Staat al vast wat de oorzaak is van de overschrijdingen in de 9 verschillende gemeenten? Wat is de tijdspanne voor het onderzoek naar de oorzaak van de overschrijdingen?

3. Is er al een strategie bekend voor het oplossen van de overschrijdingen? Zo ja, kunnen wij deze ontvangen? Zo nee, wanneer kunnen wij deze verwachten?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 8 apr. 2020

In de woonomgeving van 10 veehouderijen in negen Brabantse gemeenten is een overschrijding van de norm voor fijnstof berekend. Een toename van het aantal overschrijdingen ten opzichte van 2017 komt vermoedelijk doordat gemeenten meer veehouderijen hebben opgegeven in de berekeningen over 2018. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Wat was het aantal door gemeenten opgegeven veehouderijen over de jaren 2017 en over 2018, en wat is het correcte aantal veehouderijen in Noord-Brabant?

Antwoord:
Het RIVM heeft in de monitoring 2018 een extra inventarisatie van mogelijk in de NSL-monitoringstool ontbrekende veehouderijen uitgevoerd. Het bevoegd gezag is geïnformeerd over deze veehouderijen met het verzoek, indien ze toch in de monitoringstool thuishoren, deze alsnog in te voeren. Dit heeft tot gevolg gehad dat 122 extra veehouderijen zijn toegevoegd aan de NSL-monitoring. Er zijn deze ronde 1.297 veehouderijen meegenomen in de luchtkwaliteitsberekeningen voor het rekenjaar 2018. In totaal is op 7.802 locaties gerekend. Het RIVM stelt dat het belangrijk is om de komende jaren aandacht te blijven houden voor de kwaliteit van de invoer voor berekeningen rondom veehouderijen.
Het CBS geeft een overzicht van het aantal veehouderijen op basis van de landbouwtellingen van het Rijk. De volgende link geeft een voorbeeld van informatie over aantallen veehouderijen in Nederland en in Brabant op uit CBS-Statline: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80780ned/table?dl=362F6.


2. Staat al vast wat de oorzaak is van de overschrijdingen in de 9 verschillende gemeenten? Wat is de tijdspanne voor het onderzoek naar de oorzaak van de overschrijdingen?

Antwoord:
De provincie beschikt niet over deze informatie. Elke gemeente draagt zorg voor de controle van de luchtkwaliteit op het eigen gebied. Op de site van het RIVM staat toegelicht wat de taken van verschillende overheden in het NSL zijn.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/overig/instrumenten/monitoren-nsl/taken/


3. Is er al een strategie bekend voor het oplossen van de overschrijdingen? Zo ja, kunnen wij deze ontvangen? Zo nee, wanneer kunnen wij deze verwachten?

Antwoord:
Nee, er is op dit moment bij ons geen informatie welke maatregelen het Rijk zal treffen als er na 2023 nog een overschrijding overblijft.