Tech­nische vragen over de staten­me­de­deling Reali­satie VTH 2020


Indiendatum: 18 jun. 2021

De Statenmededeling Realisatie VTH 2020 heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Door Covid is de afgelopen periode vaker gekozen voor het inzetten van digitaal / administratief toezicht naast fysiek toezicht. Heeft dit ook impact gehad op het digitaal toezicht op luchtwassers? Zo ja, op welke wijze?

2. Bij welke 5 aanvragen heeft er een lex silencio positivo plaatsgevonden?

3. Wordt er door deze verleende vergunning meer uitgestoten? Zo ja, welke hoeveelheid en van welke stof(fen) vindt er meer uitstoot plaats?

4. Graag ontvangen wij een toelichting op het achterblijvende resultaat van de vergunningverlening Wnb houtopstanden.

5. Hoeveel dragen de Brabantse gemeenten financieel bij aan VTH: is dit een vast bedrag per gemeente en houden de gemeenten zich hieraan?