Tech­nische vragen over geluids­overlast van een gyro­copter rond Breda Inter­na­tional Airport


Indiendatum: 17 jun. 2021

8 Juni is aan Gedeputeerde Staten een brief gestuurd door stichting Elektoor (ingekomen stuk 17 op de agendavergadering van 28 juni a.s.). In de brief geeft het bestuur van de stichting aan geluidsoverlast te ervaren van een gyrocopter die vaak vanaf Breda International Airport rondjes boven de directe omgeving van de luchthaven vliegt.

Er zijn door Elektoor veel klachten over de geluidsoverlast ingediend bij de milieuklachtencentrale. De reactie op al deze klachten is dat de klacht is doorgestuurd naar de provincie. Van de provincie heeft Elektoor naar eigen zeggen nog nooit een reactie mogen ontvangen. Middels de brief hoopt de stichting alsnog een reactie van Gedeputeerde Staten te ontvangen.

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Is aan Elektoor al een reactie op de brief gestuurd, of gaat dit nog gebeuren? Zo ja, mogen wij een afschrift van de reactie ontvangen?

2. Zijn er middelen ter beschikking van de provincie om de overlast te beëindigen of te verminderen? Zo ja, wat zijn die middelen en zijn ze al ingezet?

3. Indien deze kwestie buiten de bevoegdheid van de provincie valt: heeft de provincie n.a.v. de klachten contact met het bevoegd gezag? Zo ja, wat is hier uit voort gekomen?

Indiendatum: 17 jun. 2021
Antwoorddatum: 23 jun. 2021

8 Juni is aan Gedeputeerde Staten een brief gestuurd door stichting Elektoor (ingekomen stuk 17 op de agendavergadering van 28 juni a.s.). In de brief geeft het bestuur van de stichting aan geluidsoverlast te ervaren van een gyrocopter die vaak vanaf Breda International Airport rondjes boven de directe omgeving van de luchthaven vliegt.

Er zijn door Elektoor veel klachten over de geluidsoverlast ingediend bij de milieuklachtencentrale. De reactie op al deze klachten is dat de klacht is doorgestuurd naar de provincie. Van de provincie heeft Elektoor naar eigen zeggen nog nooit een reactie mogen ontvangen. Middels de brief hoopt de stichting alsnog een reactie van Gedeputeerde Staten te ontvangen.

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Is aan Elektoor al een reactie op de brief gestuurd, of gaat dit nog gebeuren? Zo ja, mogen wij een afschrift van de reactie ontvangen?

Antwoord:
Op dit moment is er nog geen brief aan Elektoor verstuurd. Wel is ambtelijk een afspraak gepland met de opstellers van de brief om de inhoud van de brief te bespreken. Mocht er in vervolg op dit overleg alsnog een antwoordbrief worden verstuurd, dan zullen we wij deze ook met uw fractie delen.


2. Zijn er middelen ter beschikking van de provincie om de overlast te beëindigen of te verminderen? Zo ja, wat zijn die middelen en zijn ze al ingezet?

Antwoord:
Provinciale Staten hebben een luchthavenbesluit vastgesteld voor Breda International Airport. In dit besluit is opgenomen welke geluidsruimte de luchthaven heeft. Wij houden er toezicht op dat de luchthaven deze geluidsruimte niet overschrijdt. Als de activiteiten van de gyrocopter passen binnen de geluidsruimte van de luchthaven hebben we geen verdere formele middelen om de overlast te beperken of te verminderen.
Als het gaat over klachten over (onveilig) gebruik van het luchtruim dan zijn niet wij, maar de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) het bevoegd gezag. Hierbij zij opgemerkt dat bij gebruik van het luchtruim conform de regelgeving, zoals bijvoorbeeld de voorgeschreven vlieghoogte, er geen reden is voor ILT om op te treden ook al wordt het gebruik als overlast ervaren.
Tegelijkertijd is het ons ook opgevallen dat het aantal klachten dat we ontvangen over het vliegen met gyrocopters de laatste maanden hoog is. We hebben daarom contact gehad met de exploitant van de luchthaven om te bespreken of er mogelijkheden zijn om de overlast te beperken. De exploitant heeft aangegeven dat er op dit moment extra opleidingen voor gyropcopterpiloten worden gegeven. De verwachting is de overlast weer af zal nemen op het moment dat deze extra opleidingen eind juni zijn afgerond.
Daarnaast hebben we ook contact gehad met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de wijze waarop de gyrocopters zijn opgenomen in de zogenaamde appendices. Omdat hiermee wordt bepaald op welke wijze de geluidsbelasting van de gyrocopters wordt berekend. Vooralsnog lijkt het erop dat de registratie van de gyrocopters voldoet aan de door IenW opgestelde voorschriften.


3. Indien deze kwestie buiten de bevoegdheid van de provincie valt: heeft de provincie n.a.v. de klachten contact met het bevoegd gezag? Zo ja, wat is hier uit voort gekomen?

Antwoord:
Zoals aangegeven bij vraag 2 is ILT het bevoegd gezag zodra luchtvaartuigen in de lucht zijn. Dit jaar zal er een evaluatie van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (Rbml) gestart worden. Dit is de Wijzigingswet van de Wet luchtvaart waarbij in 2009 bevoegdheden aan provincies zijn overgedragen. Ten behoeve van deze evaluatie hebben de provincies in IPO-verband onderwerpen voor deze evaluatie aangedragen bij het Ministerie van IenW . De wijze waarop ILT omgaat met klachten met over het gebruik van het luchtruim bij regionale luchthavens is één van de onderwerpen van deze evaluatie. Vanwege het spoedeisend belang van dit onderwerp is er daarnaast vanuit de IPO Werkgroep Luchtvaart rechtstreeks contact gezocht met ILT om dit onderwerp al op zeer korte termijn te bespreken. ILT heeft op het verzoek nog niet gereageerd.