Tech­nische vragen over de variant van Bewo­ners­ver­e­niging Vijf­hoe­venlaan op de GOL-plannen


Indiendatum: feb. 2018

Technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan op de GOL-plannen.


Geacht college,

Vanuit Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan uit Vlijmen is al in 2015 een variant op de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) voorgesteld. In deze variant wordt het verkeer van ’s-Hertogenbosch naar Vlijmen-Oost (en v.v.) geleid via afslag 46, De Haverlij, De Bellaard en Tuinbouwweg (en v.v.).

In het zogeheten trechteringsproces is de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan afgewezen omdat hiervoor aanpassingen van de bestaande wegen zijn vereist. Het klopt dat aanpassingen noodzakelijk zijn, waar de nodige kosten mee gemoeid zijn, maar daarmee vervallen de kosten van de aanleg van een compleet nieuwe randweg langs en door De Gemeint, zoals in het VKA wordt voorgesteld. Allerminst onbelangrijk: bovendien wordt hiermee de aantasting – landschappelijk en ecologisch – van de natuur rond De Gemeint bespaart.

In het verkeersmodel van het VKA is voor een groot aantal straten van Vlijmen de verkeerscijfers berekend. De cijfers geven echter alleen een indicatie per etmaal en geven geen beeld van de drukte tijdens de spitstijden.

Wij hebben hierover een aantal vragen.

1. Is het mogelijk de verkeersdrukte (ook in de wijken buiten het centrum) tijdens spitstijden te berekenen voor het VKA en de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan?

2. Met welke reden is er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt van de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan, inclusief een volledige berekening in het verkeersmodel?

3. Op welke gronden is besloten de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan niet op te nemen in de ontwerp-PIP?

4. Is het mogelijk een MKBA van de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan alsnog deel uit te laten maken van het proces? Zo ja, op welke wijze?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 26 feb. 2018

1. Is het mogelijk de verkeersdrukte (ook in de wijken buiten het centrum) tijdens spitstijden te berekenen voor het VKA en de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan?

Antwoord:
De verkeerdrukte tijdens de spitstijden in het VKA is te vinden in het achtergrondrapport verkeer. De vuistregel is dat 20% van de aantallen in de spits rijden. De voorstellen van de Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan zijn als zienswijze ingediend en worden bekeken. Daarop zullen we reageren in het proces van het PIP dat naar verwachting in juni aan uw Staten wordt aangeboden.


2. Met welke reden is er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt van de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan, inclusief een volledige berekening in het verkeersmodel?

Antwoord:
Een MKBA wordt veelal in de beginfase van een (rijks)project ingezet om de economische haalbaarheid van een project in te schatten Er is in 2011 een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse gemaakt voor de totale opgave in de Oostelijke Langstraat.. Deze MKBA vormt de basis voor de huidige plannen.


3. Op welke gronden is besloten de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan niet op te nemen in de ontwerp-PIP?

Antwoord:
In het proces is de afgelopen jaren stapsgewijs tot een keuze gekomen voor te onderzoeken varianten in de MER. Een milieueffectrapportage is een wettelijk instrument, bedoeld om tot een goede afweging te komen van alle milieueffecten bij grote projecten. Voor zowel GOL-Oost als West zijn twee varianten onderzocht. Deze MER-rapportage is vervolgens de basis geweest voor het ontwerp PIP. De huidige variant van bewonersvereniging Vijfhoevenlaan is een aangepaste versie van een variant die in het eerdere proces is afgevallen. Deze is als zienswijze ingediend en zal in het proces van het PIP worden behandeld.


4. Is het mogelijk een MKBA van de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan alsnog deel uit te laten maken van het proces? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord:
Een MKBA is een instrument dat aan het begin van een proces wordt ingezet en de totale opgave overziet. Het is niet het passende instrument voor de analyse van een variant.

Interessant voor jou

Vragen over de van rechtswege verleende vergunning voor een varkenshouder te Diessen

Lees verder

Vragen over het bericht 'Volop alternatieven voor bijengif en fipronil in landbouw'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer