Vragen over de van rechtswege verleende vergunning voor een varkens­houder te Diessen


Indiendatum: feb. 2018

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de van rechtswege verleende vergunning voor een varkenshouder te Diessen.


Geacht college,

Omdat u niet tijdig hebt gereageerd op een vergunningaanvraag, heeft varkenshouder Bert Rijnen een nieuwe omgevingsvergunning gekregen voor zijn omstreden tweede megastal aan de Van de Veldenweg in Diessen. Hierover hebben wij de volgende vragen.

Op grond van artikel 4:20f Algemene wet bestuursrecht kan uw college binnen zes weken een positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen alsnog intrekken voor zover dit nodig is om ernstige gevolgen voor het algemeen belang te voorkomen.

1. Gaat u de beschikking op deze grond intrekken? Zo nee, waarom niet?

2. Gaat u andere acties nemen op deze kennelijk ongewenste positieve fictieve beschikking? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

3. Waarom hebt u de reactietermijn voor de beslissing op de aanvraag niet verlengd toen u de reactietermijn dreigde te overschrijden?

4. Vindt u dat u de beslissing op de vergunningaanvraag in kwestie zorgvuldig hebt voorbereid? Zo ja, waar blijkt dat uit?

5. Waarom hebt u de onrechtmatige situatie, te weten de illegaal gebouwde megastal, niet gehandhaafd toen de voltallige gemeenteraad van Hilvarenbeek u daar in februari 2017 schriftelijk om vroeg?

6. Vindt u uzelf nog een betrouwbare partner richting de gemeente Hilvarenbeek, nu u op deze manier tegen de wensen van de gemeente bent ingegaan?


Marco van der Wel en Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 13 mrt. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Gaat u de beschikking op deze grond intrekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Een tijdige beslissing had tot een gelijkluidend besluit geleid. Inhoudelijk is de aanvraag getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en is beoordeeld door de wettelijke adviseurs. De rechtspositie van belanghebbenden niet geschaad.


2. Gaat u andere acties nemen op deze kennelijk ongewenste positieve fictieve beschikking? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, wij nemen geen andere acties.


3. Waarom hebt u de reactietermijn voor de beslissing op de aanvraag niet verlengd toen u de reactietermijn dreigde te overschrijden?

Antwoord:
Omdat de verwachting was dat tijdig zou kunnen worden beslist, is geen besluit genomen tot verlenging van de beslistermijn.


4. Vindt u dat u de beslissing op de vergunningaanvraag in kwestie zorgvuldig hebt voorbereid? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Antwoord:
Inhoudelijk is de aanvraag zorgvuldig voorbereid. Zoals vermeld bij het antwoord op vraag 1 is de aanvraag volledig getoetst waardoor wij bij een tijdige beslissen tot hetzelfde besluit zouden zijn gekomen. Dat de vergunning van rechtswege is verleend had niet mogen gebeuren en wij betreuren dit dan ook. Het blijft mensenwerk en dat heeft in dit geval helaas geleid tot overschrijding van de beslistermijn.


5. Waarom hebt u de onrechtmatige situatie, te weten de illegaal gebouwde megastal, niet gehandhaafd toen de voltallige gemeenteraad van Hilvarenbeek u daar in februari 2017 schriftelijk om vroeg?

Antwoord:
Hierbij merken wij op dat de van rechtswege verleende vergunning betrekking heeft op de in aanbouw zijnde vleesvarkensstal. De onrechtmatige situatie waar u naar verwijst zit op de reeds gerealiseerde zeugenstal. Tegen de door ons geconstateerde overtredingen met betrekking tot deze zeugenstal is door ons in mei 2016 een handhavingstraject opgestart. Op 20 juni 2017 hebben wij een dwangsombeschikking opgelegd. Aangezien de overtredingen zijn verholpen is deze dwangsombeschikking op 30 november 2017 ingetrokken.


6. Vindt u uzelf nog een betrouwbare partner richting de gemeente Hilvarenbeek, nu u op deze manier tegen de wensen van de gemeente bent ingegaan?

Antwoord:
Ja. Wij zijn niet ingegaan tegen de wensen van de raadsfracties. Zij verzochten ons het handhavingstraject zo spoedig mogelijk te hervatten. Zoals uit het antwoord van vraag 5 blijkt hebben wij dat ook gedaan. Ook heeft de gemeente Hilvarenbeek in maart 2017 het bestemmingsplan gewijzigd waardoor voor bepaalde overtredingen een vergunbare situatie is ontstaan.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA