Tech­nische vragen over de vergun­nings­si­tuatie van een varkens­be­drijf in Lierop (gemeente Someren)


Indiendatum: 15 dec. 2020

Onze fractie heeft signalen ontvangen dat er sprake is van het illegaal houden van varkens op een bedrijf in Lierop (gemeente Someren). Het gaat om een varkensbedrijf aan Verhagenstraat 2. In 2000 is een vergunning verleend voor het houden van varkens op deze locatie. Een vergunningaanvraag voor deze locatie is op 12 oktober 2020 door de provincie geweigerd. Uit navraag bij de omgevingsdienst blijkt dat het bedrijf momenteel geen onderliggende Wnb-vergunning heeft.

1. Worden stallen, waarvoor geen Wnb-vergunning voor het houden van dieren is verleend, gecontroleerd op aanwezigheid van gehouden dieren? Zo ja, welke overheid(sinstantie) voert deze controles uit, en met welke regelmaat?

2. Zijn er in Brabant gevallen bekend van stallen waar zonder vergunning dieren worden/werden gehouden? Zo ja, hoe vaak komt dit aan het licht en op welke wijze wordt hierop gehandhaafd?

3. Kunt u bevestigen of ontkrachten dat er in de stallen van het bedrijf aan Verhagenstraat 2 in Lierop varkens worden gehouden terwijl het bedrijf hiertoe momenteel geen onderliggende Wnb-vergunning heeft?

Indiendatum: 15 dec. 2020
Antwoorddatum: 18 dec. 2020

Onze fractie heeft signalen ontvangen dat er sprake is van het illegaal houden van varkens op een bedrijf in Lierop (gemeente Someren). Het gaat om een varkensbedrijf aan Verhagenstraat 2. In 2000 is een vergunning verleend voor het houden van varkens op deze locatie. Een vergunningaanvraag voor deze locatie is op 12 oktober 2020 door de provincie geweigerd. Uit navraag bij de omgevingsdienst blijkt dat het bedrijf momenteel geen onderliggende Wnb-vergunning heeft.

1. Worden stallen, waarvoor geen Wnb-vergunning voor het houden van dieren is verleend, gecontroleerd op aanwezigheid van gehouden dieren? Zo ja, welke overheid(sinstantie) voert deze controles uit, en met welke regelmaat?

Antwoord:
Ja. Wij zijn bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (Wnb) en staat aan de lat voor het toezicht en de handhaving op deze wet. Via de jaarlijkse opdracht aan de drie omgevingsdiensten voeren de omgevingsdiensten deze taak namens ons uit.
De controles van de Wnb zijn de afgelopen jaren onder andere meegenomen in het project Intensivering Toezicht veehouderij (ITv). Het project ITv loopt tot juli 2021.


2. Zijn er in Brabant gevallen bekend van stallen waar zonder vergunning dieren worden/werden gehouden? Zo ja, hoe vaak komt dit aan het licht en op welke wijze wordt hierop gehandhaafd?

Antwoord:
Deze gegevens worden niet centraal geregistreerd. In de statenmededeling Rapportage project intensivering Toezicht Veehouderijen 2019 is in bijlage 2 de Jaarrapportage project ITv 2019 gevoegd. Deze statenmededeling is tijdens de themabijeenkomst van 16 oktober 2010 besproken.
In deze jaarrapportage komt de deelvraag “wordt artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming nageleefd”1 terug.
In artikel 2.7 is de vergunningplicht Wnb opgenomen. Uit de jaarrapportage blijkt dat het percentage overtreders 21% is. De volgende overtredingen kunnen geconstateerd worden:
- Zijn er stallen zonder Wnb-vergunning waar dieren worden gehouden;
- Is de Wnb-vergunning afgegeven voor de juiste dieraantallen en/of diersoort;
- Is de stal uitgevoerd met het stalsysteem dat in de Wnb-vergunning is opgenomen;
- Functioneren de stalsystemen correct.
Als een overtreding via toezicht wordt geconstateerd, dan wordt er conform de Landelijke Handhavingsstrategie tegen opgetreden. Overwegend wordt een brief gestuurd met een hersteltermijn van 3 maanden. Individueel kan voor een zwaardere maatregel worden gekozen. Bijvoorbeeld als er sprake is van calculerend gedrag. Een uitzondering is gemaakt voor de bedrijven die een PAS-melding hebben ingediend. Het Rijk is momenteel aan het bekijken hoe de PAS-meldingen gelegaliseerd kunnen worden.


3. Kunt u bevestigen of ontkrachten dat er in de stallen van het bedrijf aan Verhagenstraat 2 in Lierop varkens worden gehouden terwijl het bedrijf hiertoe momenteel geen onderliggende Wnb-vergunning heeft?

Antwoord:
Op dit moment worden er varkens gehouden op het bedrijf. Op 13 oktober 2020 is de ontwerpbeschikking tot weigering van de gevraagde vergunning genomen. De gegevens bij de aanvraag waren onvolledig. De ontwerpbeschikking heeft tot 23 november 2020 ter inzage gelegen. In reactie op het ontwerpbesluit zijn namens de ondernemer de ontbrekende gegevens aangeleverd. Op basis van de aanvullende gegevens beoordelen we of we alsnog de vergunning kunnen verlenen. Dit bepaalt of er al dan niet sprake is van zicht op legalisatie.