Tech­nische vragen over de voortgang van de Gebieds­ont­wik­keling Ooste­lijke Langstraat (GOL)


Indiendatum: feb. 2020

We lezen in de media dat de kosten van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ondertussen 16 miljoen euro hoger zijn ingeschat. De stijging zou te maken hebben met prijsstijgingen, bepaalde risico's, kosten van grondaankoop, en schadevergoedingen. Daarnaast lijkt het onzeker of het project überhaupt uitgevoerd kan worden, vanwege de kwesties rond de stikstofproblematiek en PFAS.

Wij hebben hierover een aantal technische vragen.

 1. Klopt het dat de kosten nu 16 miljoen euro hoger worden ingeschat?
 2. Waar is de kostenstijging precies op gebaseerd? kunt u de belangrijkste posten uitsplitsen.
 3. Hoe kan het dat de kostenstijging dusdanig is dat deze in 2018 niet was voorzien?
 4. Klopt het dat de GOL geen prioritair project is i.h.k.v. de spoedwet aanpak stikstof?
 5. Welke gevolgen heeft het aannemen van de spoedwet aanpak stikstof voor de voortgang van de GOL?
 6. Wat is er tot nu gedaan op het onderdeel realisatie/herstel/inrichting van natuur?
 7. Is er sinds het vaststellen van de provinciale inpassingsplannen van de GOL contact geweest met de betrokken organisaties, zoals Van GOL naar Beter, buurtvereniging de Vijfhoeven, en de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen? Zo ja, waar heeft dat contact uit bestaan?

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 20 feb. 2020

1. Klopt het dat de kosten nu 16 miljoen euro hoger worden ingeschat?

Antwoord:
Ja, dat klopt.


2. Waar is de kostenstijging precies op gebaseerd? kunt u de belangrijkste posten uitsplitsen.

Antwoord:
De kostenstijging heeft een aantal oorzaken:

 • Indexering budget: zoals eerder aangegeven is het budget voor GOL niet geïndexeerd en zou toetsing van het budget plaatsvinden na marktconsultatie ( = de inschrijvingen van de aannemers).
 • Er zijn project specifieke risico’s opgetreden waarvan de kosten beter inzichtelijk geworden zijn, zoals PFAS, de stikstofproblematiek, kosten tbv verleggen kabels en leidingen.
 • Waar eerst werd uitgegaan van volledige BTW compensatie, is gebleken dat voor een deel van het project geen BTW compensatie mogelijk is
 • Schadeclaims

Op korte termijn volgt een Statenmededeling waarin gezamenlijke GOL-partners laten zien op welke wijze de budgettaire opgave wordt ingevuld. GS wil (en zal) haar deel van de oplossing vinden binnen de bestaande begrotingsprogramma’s.


3. Hoe kan het dat de kostenstijging dusdanig is dat deze in 2018 niet was voorzien?

Antwoord:
De genoemde oorzaken (PFAS, Stikstof, BTW) waren niet in beeld of de omvang kon nog niet juist worden ingeschat (schadeclaims noodzaak indexering, kabels en leidingen).


4. Klopt het dat de GOL geen prioritair project is i.h.k.v. de spoedwet aanpak stikstof?

Antwoord:
Ja, dat klopt. De Spoedwet kent geen prioritaire projecten. Wel kunnen op grond van een ministeriële Regeling projecten worden aangewezen. Zo is er de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur.


5. Welke gevolgen heeft het aannemen van de spoedwet aanpak stikstof voor de voortgang van de
GOL?

Antwoord:
De Spoedwet kent geen gevolgen voor het GOL.


6. Wat is er tot nu gedaan op het onderdeel realisatie/herstel/inrichting van natuur?

Antwoord:
Tot nu zijn er alleen plannen gemaakt voor realisatie/herstel/inrichting van natuur. De uitvoering kan pas beginnen nadat het Provinciaal Inpassingsplan onherroepelijk is.


7. Is er sinds het vaststellen van de provinciale inpassingsplannen van de GOL contact geweest met de betrokken organisaties, zoals Van GOL naar Beter, buurtvereniging de Vijfhoeven, en de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen? Zo ja, waar heeft dat contact uit bestaan?

Antwoord:
Er zijn informatieve bijeenkomsten geweest met de adviesgroep GOL, waaraan vertegenwoordigers van diverse belangengroeperingen deelnemen. In de adviesgroep en via de Nieuwsbrief GOL is en wordt de voortgang van het project toegelicht.

Interessant voor jou

Technische vragen over Statenmededeling Wijziging uitvoering Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Lees verder

Vragen over het stoppen van de ontwikkeling van het Duurzaam Industriepark Cranendonck (Metalot) en de gevolgen voor de betrokken natuurontwikkeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer