Vragen over het stoppen van de ontwik­keling van het Duurzaam Indu­striepark Cranen­donck (Metalot) en de gevolgen voor de betrokken natuur­ont­wik­keling


Indiendatum: feb. 2020

Geacht college,

Zinkfabrikant Nyrstar Budel stopt met de ontwikkeling van het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC), oorspronkelijk bekend onder de naam Metalot. De ontwikkelingen op het terrein rondom zinkfabrikant Nyrstar in Budel-Dorplein zouden gepaard gaan met natuurontwikkeling, deels ter compensatie: “Een deel van het noordelijk terrein wordt onttrokken aan de EHS, maar ter compensatie wordt een omvangrijk natuurcompensatieplan uitgevoerd”.

1. Was er nog geen grond onttrokken aan de EHS/NNB? In het geval er al wel delen aan de EHS/NNB zijn onttrokken; wordt dit gecompenseerd?

2. Om hoeveel hectare ging het bij het onttrekken aan de EHS/NNB van een deel van het noordelijk terrein?

3. Waar bestaat/bestond de compensatie concreet uit? Bestaat dat uit het inrichten van gronden die al de bestemming EHS hadden/hebben?

“De natuurinvestering bestaat uit een materieel en financieel deel. De materiële natuurinvestering bestaat uit de herbestemming van 60 ha voor Natuur. Dit wordt door middel van onderhavig bestemmingsplan geregeld. De financiële natuurinvestering wordt geldelijk ondergebracht in een natuurfonds. Dit fonds wordt door Nyrstar Budel B.V. en gemeente Cranendonck gevuld met € 2.750.000 en vormt de financiële basis voor de financiële natuurinvestering”.

In de beantwoording van technische vragen over de begroting 2019 staat echter:
“De provincies Limburg en Noord-Brabant en gemeente Cranendonck zijn met Nyrstar een natuurinvestering van € 2,0 mln. overeengekomen. Dit bedrag komt beschikbaar door de verkoop van natuur aan de provincies Limburg en Noord-Brabant (op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is) die deze grond overdragen aan een natuur beherende organisatie. Daarnaast brengt de gemeente Cranendonck € 750.000 in (verkregen door de verkoop van natuur aan een natuur beherende instantie). Deze middelen voor de wettelijke natuurcompensatie (in totaal € 2,75 mln.) worden ondergebracht in een natuurfonds dat door de gemeente Cranendonck wordt beheerd.”

4. Klopt het dat de provincies Limburg en Brabant voor €2 miljoen natuur hebben gekocht of zouden kopen van Nyrstar, en dat die €2 miljoen vervolgens in het natuurfonds gestopt is of zou worden gestopt, aangevuld door de gemeente tot €2,75 miljoen?

5. Zijn de gronden al gekocht van Nyrstar, of zijn de €2 miljoen nog beschikbaar? Indien nog beschikbaar; kan er met die €2 miljoen nog natuur worden gekocht/gerealiseerd?

6. Is de herbestemming van 60 ha voor natuur al voltrokken?

In antwoord op onze technische vragen over de begroting 2019 gaf u aan dat Nyrstar in totaal 340 ha natuur overdraagt aan Natuurmonumenten en Stichting Ark. In de ruimtelijke plannen staat: “Een deel van het noordelijk terrein wordt onttrokken aan de EHS, maar ter compensatie wordt een omvangrijk natuurcompensatieplan uitgevoerd, waarbij delen van het bezit van Nyrstar worden verkocht aan Natuurmonumenten (ca. 90 ha is reeds verkocht) en andere delen in beheer worden gegeven van Natuurmonumenten”

7. 90 Ha is reeds verkocht. Wordt de resterende 250 ha ook verkocht aan Natuurmonumenten, of is dat al gebeurd?

Ook in de beantwoording van de technische vragen: “Daarnaast brengt Nyrstar een natuurinvestering in, die bestaat uit de herbestemming van 150 ha industriegrond (Ringselven Oost, voormalige klaarvijvers) naar natuur (gratis erfpacht).”

8. Zijn die 150 ha nu overbodig voor de economische ontwikkeling, en kan de herbestemming naar natuur alsnog doorgang vinden?

9. Wat voor natuurplannen / beheerplannen gelden er nu voor het gebied, ondanks de stop van het DIC?

10. Kunt u ons op de hoogte houden van de natuurontwikkeling op deze locatie?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

Door de uitspraak van de Raad van State d.d. 21 augustus 2019 over het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) en doordat Nyrstar heeft aangegeven de ontwikkeling van het DIC niet door te willen zetten, is er een nieuwe situatie ontstaan. De focus voor Nyrstar ligt op verdere verduurzaming en investeringsprojecten in de huidige fabriek.
De uitspraak van de Raad van State en de heroverweging van Nyrstar vragen om bestuurlijk overleg en nadere besluitvorming. Op basis van de huidige kennis zijn onderstaande vragen beantwoord.


1. Was er nog geen grond onttrokken aan de EHS/NNB?

Antwoord:
Nee, planologisch is er geen wijziging geweest van de vigerende (bedrijven)bestemming nu het nieuwe bestemmingsplan geen rechtskracht heeft gekregen. In ecologische zin/fysiek is er wel EHS/NNB vernietigd.

In het geval er al wel delen aan de EHS/NNB zijn onttrokken; wordt dit gecompenseerd?

Antwoord:
Planologisch is compensatie niet aan de orde omdat er geen sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan, waardoor geen plicht is ontstaan. Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de provincie op grond van artikel 36.4 Verordening Ruimte 2014 een besluit genomen om de status EHS/NNB in de Verordening Ruimte aan te passen.


2. Om hoeveel hectare ging het bij het onttrekken aan de EHS/NNB van een deel van het noordelijk terrein?

Antwoord:
Op basis van het ontwerpbestemmingsplan hebben GS ingestemd met het onttrekken van circa 70 hectare EHS/NNB van het noordelijk terrein.
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State en het feit dat Nyrstar heeft aangegeven niet verder te willen met het DIC, zullen GS opnieuw een afweging moeten maken over de begrenzingen.


3. Waar bestaat/bestond de compensatie concreet uit?

Antwoord:
In het natuurcompensatieplan op hoofdlijnen (2009) is compensatie uitgewerkt in een kwantitatieve opgave met een financiële tegenwaarde van € 2,75 mln. Dit vormt de financiële basis voor de natuurinvestering. Daarnaast is er ook sprake van een kwalitatieve natuurinvestering bestaande uit de herbestemming van industriegrond (Ringselven Oost en West, voormalige klaarvijvers) naar natuur met een tegenwaarde van € 1 mln.

Bestaat dat uit het inrichten van gronden die al de bestemming EHS hadden/hebben?

Antwoord:
Nee, er is geen sprake van het inrichten van gronden, die al de bestemming EHS/NNB hadden/hebben.


4. Klopt het dat de provincies Limburg en Brabant voor €2 miljoen natuur hebben gekocht of zouden kopen van Nyrstar, en dat die €2 miljoen vervolgens in het natuurfonds gestopt is of zou worden gestopt, aangevuld door de gemeente tot €2,75 miljoen?

Antwoord:
Ja, dat klopt (zie antwoord onder 3).


5. Zijn de gronden al gekocht van Nyrstar, of zijn de €2 miljoen nog beschikbaar?

Antwoord:
Door Natuurmonumenten is circa 100 hectare van Nyrstar op grondgebied van Limburg (Loozerheide) gekocht ter waarde van circa € 1 mln. Dit is het aandeel van de Provincie Limburg in de natuurinvestering van €2,75 mln. Het is de vraag of deze middelen nog beschikbaar zijn of al zijn weg geboekt. Op de Brabantse begroting staat nog € 1 mln gereserveerd.

Indien nog beschikbaar; kan er met die €2 miljoen nog natuur worden gekocht/gerealiseerd?

Antwoord:
GS zullen hierover een nieuw besluit moeten nemen.


6. Is de herbestemming van 60 ha voor natuur al voltrokken?

Antwoord:
Nu het nieuwe bestemmingsplan niet onherroepelijk is geworden, is er geen wijziging gekomen in het planologisch regime.


7. 90 Ha is reeds verkocht. Wordt de resterende 250 ha ook verkocht aan Natuurmonumenten, of is dat al gebeurd?

Antwoord:
Dat is nog niet gebeurd. Met Nyrstar is afgesproken dat circa 200 hectare zal worden verkocht en dat circa 150 hectare in erfpacht zal worden uitgegeven (Ringselven Oost en West).


8. Zijn die 150 ha nu overbodig voor de economische ontwikkeling, en kan de herbestemming naar natuur alsnog doorgang vinden?

Antwoord:
Als provincie hebben wij daar geen bevoegdheid in. Wij zullen binnenkort met gemeente Cranendocnk in overleg treden om afspraken te maken over het vervolgproces.


9. Wat voor natuurplannen/beheerplannen gelden er nu voor het gebied, ondanks de stop van het DIC?

Antwoord:
Vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan heeft herbegrenzing van EHS/NNB plaatsgevonden (zie antwoord onder 1). Dit is zowel voor de kaart van de Verordening Ruimte als voor de kaart Natuurbeheerplan gebeurd. Een deel van het gebied is aangewezen als Natura- 2000 gebied Weerter- en Budelerbergen en Ringselven. Zie hiervoor de kaart van het aanwijzingsbesluit.


10. Kunt u ons op de hoogte houden van de natuurontwikkeling op deze locatie?

Antwoord:
Ja.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA