Tech­nische vragen over drijvende zonne­velden op de spaar­bekkens in de Biesbosch


Indiendatum: aug. 2019

In het ‘Beleidskader grootschalige zonnevelden’ van de gemeente Drimmelen staat dat Evides onderzoek doet naar de mogelijkheden om drijvende zonnevelden te realiseren op de drie spaarbekkens in de Biesbosch.

1. Zijn deze plannen bekend bij de provincie?

2. Zijn er al onderzoeksresultaten bij u bekend? Zo ja, kunt u deze met ons delen?

3. Zijn voor deze realisatie van drijvende zonnevelden op spaarbekkens in de Biesbosch provinciale vergunningen nodig?

4. Heeft u een overzicht van alle drijvende zonnevelden in Brabant? Zo ja, kunt u dit overzicht met ons delen?

Hoewel het wateroppervlak van de spaarbekkens geen Natura 2000 betreffen, is het omliggende terrein van de Biesbosch natuurlijk wel een Natura 2000-gebied, waar allerhande soorten voorkomen. Een aantal van deze soorten, zoals de Meervleermuis en de Wintertaling, foerageren op de spaarbekkens. Het is daarom voorstelbaar dat drijvende zonnevelden op de spaarbekkens negatieve invloed hebben op de instandhouding van deze soorten.

5. Is de realisatie van zonnevelden op de spaarbekkens van de Biesbosch in strijd met de doelstellingen van Natura 2000? Graag een toelichting.

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 9 aug. 2019

In het ‘Beleidskader grootschalige zonnevelden’ van de gemeente Drimmelen staat dat Evides onderzoek doet naar de mogelijkheden om drijvende zonnevelden te realiseren op de drie spaarbekkens in de Biesbosch.

1. Zijn deze plannen bekend bij de provincie?

Antwoord:
Ja, er is ons bekend dat dit onderzoek plaatsvindt.


2. Zijn er al onderzoeksresultaten bij u bekend? Zo ja, kunt u deze met ons delen?

Antwoord:
Nee, het betreft een eigen onderzoek van Evides dat nog gaande is. Resultaten hiervan zijn ons niet bekend.


3. Zijn voor deze realisatie van drijvende zonnevelden op spaarbekkens in de Biesbosch provinciale vergunningen nodig?

Antwoord:
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat voor een productie-installatie tot 50 MegaWatt (MW) de gemeente bevoegd gezag is voor het verlenen van de omgevingsvergunning en het doorlopen van de ruimtelijke procedure en besluitvorming. Op grond van de Elektriciteitswet geldt dat voor een productie-installatie van meer dan 50 MW het rijk bevoegd gezag is voor de vergunningenprocedure en het opstellen van een inpassingsplan.
Wanneer realisatie van drijvende zonnevelden in of nabij Natura 2000 beoogd wordt, zal onderzocht moeten worden of er significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied kunnen optreden. De provincie is het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunning Wet Natuurbescherming (via de omgevingsdienst ODBN).


4. Heeft u een overzicht van alle drijvende zonnevelden in Brabant? Zo ja, kunt u dit overzicht met ons delen?

Antwoord:
Nee, een dergelijk overzicht hebben wij niet.


Hoewel het wateroppervlak van de spaarbekkens geen Natura 2000 betreffen, is het omliggende terrein van de Biesbosch natuurlijk wel een Natura 2000-gebied, waar allerhande soorten voorkomen. Een aantal van deze soorten, zoals de Meervleermuis en de Wintertaling, foerageren op de spaarbekkens. Het is daarom voorstelbaar dat drijvende zonnevelden op de spaarbekkens negatieve invloed hebben op de instandhouding van deze soorten.

5. Is de realisatie van zonnevelden op de spaarbekkens van de Biesbosch in strijd met de doelstellingen van Natura 2000? Graag een toelichting.

Antwoord:
Dat is op voorhand niet te zeggen, want dat is afhankelijk van diverse factoren zoals de specifieke invulling ter
plekke, dekkingspercentage van dergelijke installaties ten opzichte van het wateroppervlakte, spreiding, wijze waarop de opgewekte energie wordt opgeslagen of getransporteerd etc. Dergelijke consequenties worden pas duidelijk als een onderzoek overgaat in concrete planvorming.