Vragen over het stikken van 2.100 varkens in een stal in Maarheeze


Indiendatum: jul. 2019

Geacht college,

In Maarheeze zijn 2.100 varkens gestikt, nadat de stroomvoorziening was uitgevallen en de dieren geen verse lucht meer kregen.

De twee dagen hiervoor stikten 4.000 kuikens en honderden varkens elders in Nederland door een gelijke oorzaak. Vorige maand stikten 900 varkens in Winterswijk, ook doordat het ventilatiesysteem in de stal was uitgevallen.

1. Bent u het met ons eens dat we hierbij kunnen spreken van een ramp?

2. Kunt u voor ons op een rij zetten op welke wijze een systeem in een stal kan falen, zodanig dat 2.100 varkens stikken in een stal?

3. Bent u als college bereid om ter plekke polshoogte te nemen van de situatie en om uw betrokkenheid te tonen bij het dierenleed, en hiervan verslag te leggen aan PS? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Het stikken van de 2.100 varkens in Maarheeze is ons inziens geen incident maar een ramp in een reeks van vele gelijkende rampen, zoals op 18 juli 2018 in Haaren, waar 1.200 varkens om het leven kwamen.

4. Kun u aangeven wat uw college doet om ervoor te zorgen dat dergelijke rampen worden voorkomen?

5. Bent u het met ons eens dat, naast stalbranden, deze gevallen van massale verstikkingsdood volstrekt onacceptabel zijn, en dat het een duidelijk systeemprobleem is van het houden van dieren in de intensieve veehouderij?

6. Kunt u bij de NVWA nagaan of alle regels aangaande het houden van dieren zijn nageleefd?

7. Kunt u bij de NVWA nagaan of er sprake is van (een) overtreding(en) van de wet? Zo ja, welke overtredingen betreft het?

8. Is er hier sprake van een volautomatische stal? Zo ja, kunt u zich voorstellen dat veel mensen volautomatisch machinaal voeren en drenken niet precies hetzelfde vinden als verzorging van dieren? Wat vindt u zelf?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 13 aug. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u het met ons eens dat we hierbij kunnen spreken van een ramp?

Antwoord:
Hoewel wij dergelijke gebeurtenissen verschrikkelijk vinden voor de getroffen dieren en ze een grote impact hebben op de veehouder en zijn gezin, de hulpverleners en de omgeving, zijn wij het niet met u eens dat hier sprake is van een ramp.


2. Kunt u voor ons op een rij zetten op welke wijze een systeem in een stal kan falen, zodanig dat 2.100 varkens stikken in een stal?

Antwoord:
Nee, wij hebben geen inzicht hierin. Het is in het belang van de sector om de risico’s te minimaliseren en maatregelen te treffen voor als zich een incident voordoet. Veehouders zijn zich daar terdege van bewust en zij bereiden zich zo goed mogelijk daarop voor. Zo hebben veehouders vaak een systeem dat de veehouder of zijn medewerkers alarmeert als er bijvoorbeeld een storing is. Ook hebben veehouders vaak een stroomaggregaat dat direct kan worden ingezet als de stroomvoorziening onderbroken wordt.


3. Bent u als college bereid om ter plekke polshoogte te nemen van de situatie en om uw betrokkenheid te tonen bij het dierenleed, en hiervan verslag te leggen aan PS? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op vraag 1.


4. Kun u aangeven wat uw college doet om ervoor te zorgen dat dergelijke rampen worden voorkomen?

Antwoord:
De verantwoordelijkheid ligt bij de veehouderijsector en het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen op basis van onderzoek naar de oorzaak bepalen of en welke aanvullende maatregelen effectief zijn om dit soort incidenten te voorkomen.


5. Bent u het met ons eens dat, naast stalbranden, deze gevallen van massale verstikkingsdood volstrekt onacceptabel is, en dat het een duidelijk systeemprobleem is van het houden van dieren in de intensieve veehouderij?

Antwoord:
Nee. Wij betreuren het dat dieren omkomen door verstikking. Wij zijn van mening dat het gaat om incidenten.


6. Kunt u bij de NVWA nagaan of alle regels aangaande het houden van dieren zijn nageleefd?

Antwoord:
Ja, wij zullen deze vraag aan de NVWA voorleggen.


7. Kunt u bij de NVWA nagaan of er sprake is van (een) overtreding(en) van de wet? Zo ja, welke overtredingen betreft het?

Antwoord:
Ja, wij zullen deze vraag aan de NVWA voorleggen.


8. Is er hier sprake van een volautomatische stal? Zo ja, kunt u zich voorstellen dat veel mensen volautomatisch machinaal voeren en drenken niet precies hetzelfde vinden als verzorging van dieren? Wat vindt u zelf?

Antwoord:
Het is niet bij ons bekend of dit een volautomatische stal betreft.
Automatische systemen zijn een hulpmiddel voor de veehouder bij de verzorging van zijn dieren.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA